• Norsk
  • English

Budsjett

For beskrivelse av budsjettprosessen i sykehuset, se regional forskningsstøtte OUS sin side for oppdragsstudier.

Utprøver/Studieteamet er ansvarlige for utarbeidelse av budsjett og få aksept/pris fra serviceavdelinger. Inven2 utarbeider en budsjettmal for studien til bruk i denne prosessen.

Pasientbudsjettet
Studiedesign og protokollens flytskjema legges til grunn, slik at kostnader ved alle planlagte sykehusbesøk og alle undersøkelser, prosedyrer og analyser tas med.

Overordnet studiebudsjett
Budsjett for samlede kostnader for studien utarbeides. Dette er basert på at alle planlagte pasienter gjennomfører alle protokollbestemte prosedyrer og undersøkelser.  Kostnader ved planlegging og forberedelse til studien ved alle involverte avdelinger tas med.

Sykehusapotekene er ikke en del av sykehuset, og det anbefales at oppdragsgiver tar direkte kontakt med apoteket med tanke på egen avtale

Priser

For informasjon om priser, se regional forskningsstøtte OUS sin side for oppdragsstudier.

Studiepersonellets tidsforbruk ved gjennomføring av visitter og annet studierelatert arbeid beregnes, med fast timepris pr personell kategori.

Noen enkelte tjenester ved sykehusene har ”standardpris”.  Resterende priser må innhentes i hvert enkelt tilfelle for den enkelte studie.

Det beregnes administrativt påslag (overhead) på alle sykehuskostnader (timepris og standardpris), foruten enkelte definerte ”pass through” utgifter som refusjon av pasientreiser kostnader og pasientovernatting.

Kostnader ved oppstart av studien beregnes som medgått tid ved planlegging av studien. Noen serviceavdelinger (laboratoriet) har fast oppstartsbeløp.

Kostnad ved eventuell fjernlagring av studiedokumentasjon dekkes av oppdragsgiver.