• Norsk
  • English

Forskningsfond

Inven2 tilbyr en forskningsfondsordning for klinikkene ved Oslo Universitetssykehus. På forskningsfond kan det settes inn opptjente midler fra kliniske studier og overskudd fra kommersialisering av forskning. Midlene kan benyttes til fremtidig forskning. Forskningsfondene er stedbundne til organisatorisk enhet på sykehuset.

Å benytte Inven2s forskningsfondsordning byr på følgende fordeler;

-          Midlene kan benyttes uavhengig av kalenderår

-          Innestående midler er rentebærende

-          Månedlig regnskapsrapport sendes disposisjonshavere

Spørsmål om ordning kan rettes til Nina Løvbakken (22 85 33 44) eller Olav Steinnes (22 84 33 41).

Opprettelse av nye forskningsfond

Opprettelse av nye fond må godkjennes av klinkkleder. Det må etableres kontrakt for det nye fondet. (link til kontraktsmal). Spørsmål om opprettelse av nye kontrakter kan rettes til Nina Løvbakken (nina.lovbakken@inven2.com eller på telefon 22 85 33 44).

Innskudd på forskningssfond

Det er kun midler fra følgende kilder som kan settes inn på forskningsfond

-          Overskudd fra kliniske studier

-          Overskudd fra kommersialisering av forskning

Andre kilder til inntekter for klinikken (honorarer, kursvirksomhet, donasjoner, gaver og tildelinger) skal kanaliseres inn i sykehusets regnskapssystemer. Ta kontakt med økonomileder i klinikken for nærmere informasjon.

Bruk av forskningsfondsmidler

Midler på forskningsfond kan kun benyttes til forskningsformål. Disposisjonshaver til et forskningsfond plikter å undersøke om det er midler tilgjengelig på fondet som dekker utgiften som skal dekkes før bestilling foretas.

Refusjon av utlegg og anskaffelse av utstyr skal skje i.h.h.t sykehusets retningslinjer før viderefakturering til Inven2 for belastning av forskningsfondet.

Faktura om viderefakturering skal sendes til regnskap@inven2.com merket med fondsnummer.

Har du spørsmål til dette kan du sende mail til regnskap@inven2.com, eller ta kontakt med Nina Løvbakken på telefon 22 84 33 44.

Renteberegning

  • Innstående på forskningsfond blir godskrevet markedsrenter i henhold til reguleringene i forvaltningsavtalen mellom OUS og Inven2. Har du spørsmål relatert til renteberegning, ta kontakt med Nina Løvbakken (nina.lovbakken@inven2.com, eller på telefon 22 84 33 44)

Rapportering

  • Månedsrapport blir sendt til fondets disposisjonshavere ca den 15. i den påfølgende måned. Rapporten innholder opplysninger om innskudd, uttak og saldo ved utgangen av måneden. Har du spørsmål om rapportering, ta kontakt med Nina Løvbakken (nina.lovbakken@inven2.com, eller på telefon 22 84 33 44)

Honorar

  • For arbeidet med forskningsfondsordningen er Inven2, i henhold til forvaltningsavtalen med OUS, berettiget til et honorar på 9 % av alle innskudd på forskningsfondene. Honoraret blir belastet konto på innskuddstidspunktet.

Sist oppdatert 24.04.2018
 

Q & A Forskningsfond

Hvem beslutter rammebetingelsene for forskningsfondsordningen?

Inven2 har etablert forskningsfondsordningen etter anmodning fra Oslo universitetssykehus. Det er Oslo universitetssykehus som beslutter hvordan ordningen skal fungere.

Hvem kan opprette et forskningsfond i Inven2?

Det er den enkelte klinikksjef ved Oslo universitetssykehus som har myndighet til å etablere nye forskningsfond

Hvilke typer midler kan settes inn på et forskningsfond?

Det er kun midler fra overskudd på kliniske studier og miljøets andel av kommersialisering av forskning som kan settes inn på forskningsfond. Andre typer midler fra kursvirksomhet, tildelinger gaver m.v. skal kanaliseres inn i sykehusets regnskapssystemer.

Hvem kan belaste kostnader på et forskningsfond?

Hvert fond har en eller to disposisjonshavere. Det er disposisjonshaver(ne) som godkjenner belastning av kostnader på et forskningsfond. Er det to disposisjonshavere til et forskningsfond må en belastning godkjennes av begge.

Hva slags kostnader kan belastes forskningsfond?

Forutsatt at kostnadene er relatert til forskning kan i utgangspunktet alle typer kostnader belastes forskningsfond.

Hvordan kan jeg vite hvor mye som er disponibelt på et forskningsfond?

Rapport som viser innskudd og uttak samt saldo blir sendt til disposisjonshavere ca. 15. i måneden etter månedsslutt. En kan også kontakte Inven2 for å få saldo. Klinikkledelsen får hver måned en samleoversikt over forskningsfondene i klinikken.

Hvordan belaster man kostnader på forskningsfond?

Det er disposisjonshaver(ne) som godkjenner at kostnader belastes et forskningsfond. Faktura må stiles til Inven2.

Utlegg skal refunderes via portalen til sykehuset med info om at utlegget skal viderefaktureres Inven2 for belastning av forskningsfondet. Ta kontakt med økonomileder i klinikken eller regnskapsavdelingen for info om bruk av portalen.

Anskaffelser av utstyr skal være i.h.h.t sykehusets retningslinjer og kjøpes av sykehuset, kostnaden kan viderefaktureres for belastning av forskningsfondet.

Hva tar Inven2 seg betalt for å ha et forskningsfond?

Inven2 trekker 9 % av alle innskudd på forskningsfond som et engangshonorar.  Inntektene skal dekke, regnskap, revisjon, rapportering og administrasjon knyttet til ordningen.