• Norsk
 • English

Forskningsfond

Inven2 tilbyr en forskningsfondsordning for klinikkene ved Oslo Universitetssykehus. På forskningsfond kan det settes inn opptjente midler fra kliniske studier og overskudd fra kommersialisering av forskning. Midlene kan benyttes til fremtidig forskning. Forskningsfondene er stedbundne til organisatorisk enhet på sykehuset.

Å benytte Inven2s forskningsfondsordning byr på følgende fordeler;

-          Midlene kan benyttes uavhengig av kalenderår

-          Innestående midler er rentebærende

-          Månedlig regnskapsrapport sendes disposisjonshavere

Spørsmål om ordning kan rettes til Nina Løvbakken (22 85 33 44) eller Olav Steinnes (22 84 33 41)

Opprettelse av nye forskningsfond

Opprettelse av nye fond må godkjennes av klinkkleder. Det må etableres kontrakt for det nye fondet. (link til kontraktsmal). Spørsmål om opprettelse av nye kontrakter kan rettes til Nina Løvbakken (nina.lovbakken@inven2.com eller på telefon 22 85 33 44).

Innskudd på forskningssfond

Det er kun midler fra følgende kilder som kan settes inn på forskningsfond

-          Overskudd fra kliniske studier

-          Overskudd fra kommersialisering av forskning

Andre kilder til inntekter for klinikken (honorarer, kursvirksomhet, donasjoner, gaver og tildelinger) skal kanaliseres inn i sykehusets regnskapssystemer. Ta kontakt med økonomileder i klinikken for nærmere informasjon.

Bruk av forskningsfondsmidler

Midler på forskningsfond kan kun benyttes til forskningsformål. Disposisjonshaver til et forskningsfond plikter å undersøke om det er midler tilgjengelig på fondet som dekker utgiften som skal dekkes før bestilling foretas.

Følgende utgifter kan belastes forskningsfond forutsatt at utgiften relaterer seg til forskning.

- Kjøp av forbruksutstyr

 • Faktura sendes til Inven2 AS, Postboks 1061 Blindern, 0316 Oslo og må merkes med fondsnummeret. Inven2 sender faktura til disposisjonshaver som sørger for attestasjon i henhold til kontrakt og returnerer fakturaen til Inven2. Har du spørsmål knyttet til fakturaer, ta kontakt med Astrid Grønn (agr@inven2.eaccount.no eller på telefon 22 84 33 43) eller Ashpreet Bhalla (a.k.bhalla@inven2.com eller på telefon 97 50 88 79)

- Investeringer (anskaffelser med varig verdi over kr 15.000)

 • Anskaffelsen foretas i OUS’ navn. OUS sender faktura på anskaffelsen med påføring av fondsnummer til Inven2 som belaster det aktuelle forskningsfondet. Dersom anleggsmidlet har en anskaffelseskost på over kr 100.000 vil anleggsmidlet bli OUS’ regnskaper, mens hele kostnaden ved anskaffelsen faktureres og belastes forskningsfondet. Har du spørsmål knyttet til investeringer, ta kontakt med Nina Løvbakken (nina.lovbakken@inven2.com eller på telefon 22 84 33 44)

- Reisekostnader ifm faglige kongresser

 • Reiseoppgjør Forskningsfond ved OUS. Portalen i OUS skal brukes, med opplysning om Fondsnr slik at kostnadene blir viderefakturert Inven2 AS
 • Har du spørsmål knyttet til reiseoppgjør, ta kontakt med Astrid Grønn (agr@inven2.eaccount.no eller på telefon 22 84 33 43) eller Ashpreet Bhalla (a.k.bhalla@inven2.com eller på telefon 97 50 88 79)

- Kostnader til arrangering av forskningsseminarer inklusive bespisning (se eget punkt om refusjon av bevertning)

 • Forutsatt at anledningen er relatert til forskning kan kostnader til gjennomføring av forskningsseminarer belastes forskningsfond. Dette gjelder også bespisning i den anledning. Originalbilag må sendes ved. Har du spørsmål relatert til utgifter til forskningsseminarer, ta kontakt med Nina Løvbakken (nina.lovbakken@inven2.com eller på telefon 22 84 33 44) 
 • Skjema for refusjon av utgifter finnes i link oppe til høyre på denne siden

- Lønnskostnader

 • Lønnskostnader som skal belastes forskningsfond skal utbetales av sykehuset i første omgang. Deretter vil det bli sendt faktura til Inven2 på kostnadene, inklusive den overhead sykehuset beregner seg, som så belastes forskningsfondet. Har du spørsmål knyttet til lønnskostnader, ta kontakt med Nina Løvbakken (nina.lovbakken@inven2.com eller på telefon 22 84 33 44)

- Bevertning

 • Det er anledning til å belaste forskningsfondet for kostnader knyttet til bevertning i forbindelse med forskningsseminarer. I den forbindelse er det verd å merke seg følgende:
  • Satsen er inntil kr 410 pr person
  • Det må ikke inngå sterkere drikke enn øl eller vin
  • Originalbilag må vedlegges  attestert av overordnet
  • Det er anledning til å belaste forskningfondet dersom beløpet overstiger kr 410. I dette tilfellet vil forskningsfondet bli belastet for 24 % skatt i tillegg til selve bevertningskostnaden fordi Inven2 ikke får skattefradrag for kostnadene i slike tilfeller.
 • For doktorgradsmiddager gjelder egne regler.

Har du spørsmål knyttet til bevertningskostnader, ta kontakt med (nina.lovbakken@inven2.com eller telefon 22 84 33 44)

Renteberegning

 • Innstående på forskningsfond blir godskrevet markedsrenter i henhold til reguleringene i forvaltningsavtalen mellom OUS og Inven2. Har du spørsmål relatert til renteberegning, ta kontakt med Nina Løvbakken (nina.lovbakken@inven2.com, eller på telefon 22 84 33 44)

Rapportering

 • Månedsrapport blir sendt til fondets disposisjonshavere ca den 15. i den påfølgende måned. Rapporten innholder opplysninger om innskudd, uttak og saldo ved utgangen av måneden. Har du spørsmål om rapportering, ta kontakt med Nina Løvbakken (nina.lovbakken@inven2.com, eller på telefon 22 84 33 44)

Honorar

 • For arbeidet med forskningsfondsordningen er Inven2, i henhold til forvaltningsavtalen med OUS, berettiget til et honorar på 9 % av alle innskudd på forskningsfondene. Honoraret blir belastet konto på innskuddstidspunktet.

Sist oppdatert 01.01.2013
 

Q & A Forskningsfond

Hvem beslutter rammebetingelsene for forskningsfondsordningen?

Inven2 har etablert forskningsfondsordningen etter anmodning fra Oslo universitetssykehus. Det er Oslo universitetssykehus som beslutter hvordan ordningen skal fungere.

Hvem kan opprette et forskningsfond i Inven2?

Det er den enkelte klinikksjef ved Oslo universitetssykehus som har myndighet til å etablere nye forskningsfond

Hvilke typer midler kan settes inn på et forskningsfond?

Det er kun midler fra overskudd på kliniske studier og miljøets andel av kommersialisering av forskning som kan settes inn på forskningsfond. Andre typer midler fra kursvirksomhet, tildelinger gaver m.v. skal kanaliseres inn i sykehusets regnskapssystemer.

Hvem kan belaste kostnader på et forskningsfond?

Hvert fond har en eller to disposisjonshavere. Det er disposisjonshaver(ne) som godkjenner belastning av kostnader på et forskningsfond. Er det to disposisjonshavere til et forskningsfond må en belastning godkjennes av begge.

Hva slags kostnader kan belastes forskningsfond?

Forutsatt at kostnadene er relatert til forskning kan i utgangspunktet alle typer kostnader belastes forskningsfond.

Hvordan kan jeg vite hvor mye som er disponibelt på et forskningsfond?

Rapport som viser innskudd og uttak samt saldo blir sendt til disposisjonshavere ca. 15. i måneden etter månedsslutt. En kan også kontakte Inven2 for å få saldo. Klinikkledelsen får hver måned en samleoversikt over forskningsfondene i klinikken.

Hvordan belaster man kostnader på forskningsfond?

Det er disposisjonshaver(ne) som godkjenner at kostnader belastes et forskningsfond. Faktura må stiles til Inven2. Er det lønnskostnader som skal belastes, må lønnen utbetales via sykehusets lønnssystem, deretter må sykehuset fakturere Inven2 for lønnskostnadene. Ta kontakt med økonomileder i klinikken eller regnskapsavdelingen.

For varige driftsmidler med verdi over kr. 15.000, må sykehuset kjøpe inn driftsmidlet slik at anskaffelsen blir registrert i sykehusets systemer. Deretter skal Inven2 faktureres for kostnaden.

Reisekostnader knyttet til faglige kongresser kan også belastes forskningsfond forutsatt at reiseoppgjøret er godkjent av overordnet.

Hva tar Inven2 seg betalt for å ha et forskningsfond?

Inven2 trekker 9 % av alle innskudd på forskningsfond som et engangshonorar.  Inntektene skal dekke, regnskap, revisjon, rapportering og administrasjon knyttet til ordningen.