JEG ER BLITT KONTAKTET AV INDUSTRI, HVA GJØR JEG?

Her følger en beskrivelse av hvordan Inven2 jobber med privat-offentlige samarbeidsavtaler og utlisensieringer av forskningsdata og tjenester på vegne av ansatte ved sykehusene i Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo.

Avklaring av ansvarsområder

Ansatte ved sykehusene i Helse Sør-Øst

Inven2 håndterer samarbeidsavtaler som er helt eller delvis finansiert av industri. I tillegg håndterer vi lisensavtaler. Ta kontakt med oss hvis du har mottatt en forespørsel fra industri om samarbeid.

Samarbeidsavtaler med industri som ikke involverer finansiering håndteres av forskningsadministrasjonen ved sykehusene.

Ansatte ved Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo som håndterer samarbeidsavtaler mellom universitetets ansatte og industri, mens Inven2 håndterer lisensavtaler og samarbeidsavtaler knyttet opp til Inven2s prosjekter.

Er du i tvil, så kontakt oss. Vi kan vurdere om et industrisamarbeid faller innenfor ansvarsområdet til Inven2 eller universitet. Dersom samarbeidet er innenfor ansvarsområdet til universitetet kontakter du nærmeste leder som kan veilede deg videre.

Vi møtes for å sette opp best mulig avtale

Inven2 tar kontakt med deg og vi møtes slik at vi får mest mulig informasjon om det planlagte samarbeidet. Da får vi et godt grunnlag for vårt videre arbeide med avtalen.

Agendaen for møtet er å gjennomgå følgende:

 • Hvem er partene?
 • Hva skal leveres i prosjektet og hvem skal utføre dette?
 • Hvordan finansieres prosjektet?
 • Hvilke, hvis noen, avtaler er allerede inngått i forbindelse med prosjektet?
 • Hva bringes inn av eventuelt immaterielle rettigheter utført av partene?
  Dette omfatter forskningsresultater, unik kompetanse, patenter og lignende
 • Hvordan fordeles fremtidige resultater og immaterielle rettigheter?
 • Er det et ønske om publisering?

Forhandlinger med industri

Inven2 forhandler frem en avtale med den industrielle aktøren når vi har tilstrekkelig informasjon. Dette gjør vi i samarbeid med deg som er forsker. Alle privat-offentlige samarbeidsavtaler vil være unike, de avhenger alle av prosjektets form og partenes ønsker.

Det er viktig for Inven2 å sikre at avtalen er i henhold til gjeldende regelverk og at rettighetene til både forskningsinstitusjonene og forskeren er sikret.

Inven2 etterstreber en god og åpen dialog med forsker og industriell aktør, før og underveis i forhandlingene. Målet er å forhandle frem en balansert avtale, som legger et godt grunnlag for samarbeidet.

Økonomioppfølging

Inven2 har ansvar for den økonomiske oppfølging av avtalene. Dette innebærer fakturering av industripartner i henhold til avtale og utbetaling til forskningsinstitusjon og oppfinner der det er aktuelt.

Utlisensiering av forskningsdata eller tjeneste

Industri ønsker tilgang til forskningsresultater eller unik kompetanse fra akademiske miljøer for å utvikle kommersielle produkter eller tjenester. Dette kan gjøres ved at industri inngår lisensavtaler eller kjøper data.

Inven2 setter opp en lisensavtale som regulerer retten til å benytte immaterielle rettigheter kommersielt og sikrer økonomisk kompensasjon. Les mer om lisensavtaler her.

Tilbyr du en tjeneste, eller har du tilgang til forskningsdata som er ønsket av industri?

Inven2 ønsker å komme i kontakt med forskningsmiljøer som tilbyr tjenester eller har utviklet resultater som kan være interessante for industri. Vi vil bruke vårt industrinettverk til sette forskerne i kontakt med relevant industri, dersom vi ser et kommersielt potensiale.

Eksempler på hva vi er ser etter:

 • Unike og verdifulle forskningsresultater/databaser
 • Unike «assays» som kan være nyttige for industriaktører. Dette kan for eksempel være assays til bruk for evaluering og masseundersøkelser av legemiddelkandidater, eller som kan selges til forskningsmarkedet
 • Egenutviklede forskningsreagenser, som antistoffer, cellekloner og plasmider
 • Egenutviklede dyremodeller for sykdom
 • Databaser tilknyttet biobanker

Vil du vite mer?

Lise Rødsten

Lise Rødsten

Technology Strategy & Collaboration Manager

Innovation

Tlf. 48 89 17 83