• Norsk
  • English

Informasjon om kommersialisering av forskningsresultater

Hvordan hjelper Inven2 forskere med å skape verdier ut av forskningen?

Inven2 er opprettet av Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo Universitetssykehus (OUS) til å velge ut idéer og være et profesjonelt kommersialiseringsapparat som skal hjelpe oppfinnere og grundere hos UiO og Helse Sør-Øst (HSØ).

Arbeidsgiver eier arbeidstakeres oppfinnelser. Det er norsk lov*.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å utvikle oppfinnelsene.

Arbeidstaker slipper å betale noe, heller ikke patentkostnader.

Forskere på UiO og i helseforetakene i HSØ får en tredjedel av alle nettoinntekter som tilfaller arbeidsgiver hvis oppfinnelsen blir kommersialisert, enten gjennom etablering av nytt selskap eller lisensiering av teknologi til eksisterende industri. Arbeidsgiver og Inven2 får også en tredjedel hver (Tredelingsmodellen**).

 

Opprettelse av nytt selskap:

Hvilke prinsipper legges til grunn når det opprettes selskap?

Når det skal opprettes et selskap så gjennomfører Inven2 en analyse om hvordan eierskapet bør fordeles. Denne analysen tar utgangspunkt i at et selskap ved oppstart har et fundament, og i tillegg trenger ressurser til videre utvikling i nærmeste fremtid. Basert på hvem som har bidratt med fundamentet og hvem som vil bidra fremover setter man opp fordelingen i samarbeid med de involverte. Inven2 tilpasser eierandelene til det enkelte case, den enkelte gründer og sammen med investorene. Vi ønsker et best mulig utgangspunkt for vekst og verdiskapning i selskapet. Øvrige insentiver er det styret i det enkelte selskap som bestemmer.

Private investorer sikrer kapital til utvikling og får andeler av selskapet.

Vanligvis ansettes det en CEO (gründer/serieentreprenør) til å utvikle selskapet. CEO får lønn og andeler i selskapet.

Oppfinnere kan få overta en tredjedel av arbeidsgivers aksjer ved opprettelsen og får som regel ta del i opsjonsprogram for større bidrag inn i selskapet.

Gjelder tredelingsmodellen også for selskaper?

I Inven2s avtaler med eierne er det spesifisert at tredelingsmodellen også skal gjelde selskaper, men ikke hvordan eierandelene for øvrig skal fordeles.

Kan en forsker opprette et eget selskap på egen hånd?

Ja, hvis arbeidsgiver gir tillatelse til bi-geskjeft

Kan jeg som forsker starte selskap basert på min oppfinnelse?

For arbeidstakeroppfinnelser (eid av arbeidsgiver), vil Inven2 typisk ta hovedansvar for å opprette selskap i samarbeid med oppfinner. I de fleste tilfeller inngår Inven2 en lisensavtale som gir selskapet rettigheter til å utnytte oppfinnelsen kommersielt. Denne lisensavtalen vil oppfinner, ihht arbeidsgivers retningslinjer, få en andel av eventuelle inntekter fra. Hvis oppfinner ønsker eierandeler i selskapet, vil størrelsen på oppfinners eierandel i selskapet være avhengig av hvilken involvering og hvilket ansvar han/hun tar i selskapet.

Hvis oppfinner ønsker å etablere selskap på egen hånd, kan dette gjøres ved at Inven2 lisensierer rettigheter til å utnytte arbeidstakeroppfinnelsen kommersielt til selskapet.

I tilfeller hvor det ikke er snakk om en arbeidstakeroppfinnelse og dette blir skriftlig bekreftet av arbeidsgiver, står oppfinner fritt til å starte selskap basert på oppfinnelsen.

Krever Inven2 aksjer i mitt eget selskap?

Nei, det er ditt selskap. Men om du ønsker å betale for en lisens med aksjer så blir også UiO og Inven2 småaksjonærer. Inven2 investerer i noen selskaper, i tidlig fase, så selskapet har kapital til utvikling. Ofte stimuleres andre investorer til å delta.

Lisens til eksisterende industri:

For de oppfinnelser som utvikles best av eksisterende selskaper blir det gitt lisenser.. Netto lisensinntekter fordeles etter Tredelingsmodellen.

 

 

* Gjelder oppfinnelser som er arbeidsrelatert (Arbeidstakeroppfinnelsesloven)

** Beskrevet i Kunnskapsdepartementets Ot.prp. nr. 67, 2002