• Norsk
 • English

SØK OM MIDLER TIL STUDENTENTREPRENØRSKAP GJENNOM FORNY STUDENT

Forskningsrådet lyser ut midler til studententreprenørskap gjennom FORNY StudENT. Utlysningen har løpende søknadsfrist, og neste behandlingsfrist er 3. oktober 2016. FORNY StudENT retter seg mot masterstudenter med en gründer i magen og en kunnskapsbasert idé med kommersielt potensial. I løpet av prosjektperioden skal prosjektet avklare spørsmål knyttet til forretningsmodell, herunder kommersielle, forretningsmessige, konseptuelle og teknologiske aspekter, og det å starte og drifte et bærekraftig selskap. Hvert prosjekt kan maksimalt søke om 1 million kroner. Midlene skal finansiere reelle kostnader i prosjektet for en periode på inntil 12 måneder.

Hvorfor FORNY StudENT?
Hovedmålet med FORNY StudENT er å bidra til at flere gründere og nye suksessbedrifter baseres på ideer fra studenter ved norske universiteter og høyskoler. Ordningen skal mobilisere til entreprenørskap blant studentene og synliggjøre at egne ideer og gründerskap er en mulig karrierevei. FORNY StudENT har som ambisjon å bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren samt å øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge.

Universitetet i Oslo (UiO) har laget en side med informasjon om FORNY StudENT med link til bl.a. vurderingskriterier og søknadsskjema. Den finner du her.

Hvem kan søke?
• En eller flere masterstudenter kan søke i samarbeid med universitetet/høyskolen 6 mnd før, eller inntil 12 mnd etter avlagt mastergrad
• Idéen skal basere seg på kunnskap de har fått gjennom studiet e.g. fagkunnskap, forskningsresultater, UH fagmiljøer som de kobler på idéen
• Studentene ønsker å jobbe med realisering av ideen etter avlagt mastergrad
• Studentene har behov for å avklare ytterligere forhold knyttet til kommersielle aspekter, tekniske utfordringer som må løses, kunde-, marked- og risikoforståelse
• Studentene får 1 million kroner til å jobbe videre med prosjektet i ett år og kan dekke:

 • E.g. Lønn og personalkostnader (etter avlagt mastergrad), veilednings-, mentor- og rådgivningstjenester, infrastruktur/materiell/utstyr, teknisk og administrativ bistand, andre prosjektutgifter (ikke bedriftsetablering)

Hva skal til for å søke?
• Etablere prosjektteam med prosjektleder
• Avklare eierskapet til idéen
• Forankre prosjektet i et FoU-miljø ved UiO som har tro på prosjektet og som vil:

 • sende inn søknad på vegne av prosjektleder
 • delta med en faglig mentor i prosjektet
 • bli enige om en avtale angående tilgang til bruk av nødvendig infrastruktur og utstyr

• Knytte til seg en mentor med entreprenørskapskompetanse
• Utforme søknad om StudENT-prosjekt i samarbeid med mentor ved UiO

Hva er UiOs rolle?
• Studentene kan utforme søknaden, men UiO må godkjenne og sende den inn på vegne av studentene
• UiO kan sende inn flere søknader på vegne av flere studentgrupper
• Når UiO sender inn en søknad, innebærer det at de anbefaler prosjektet og forplikter seg, dersom prosjektet får innvilget FORNY StudENT-midler, til å:

 • delta med en faglig mentor i prosjektet
 • gi prosjektet tilgang til bruk av nødvendig infrastruktur, utstyr, arbeidsplass for prosjektleder og -teamet ved behov
 • avgi en kort sluttrapport til Forskningsrådet på egen innsats i prosjektet

Hva kan arbeides med?
• å ytterligere bekrefte og verifisere at prosjektets ide kan gjennomføres
• å ytterligere definere kundegrupper til produktet eller tjenesten og avklare hvordan bedriften skal tilnærme seg kundene
• planer for realisering av innovasjonen utover prosjektets varighet, så som

 • tekniske utfordringer som må løses
 • hvordan skaffe nødvendig kapital
 • hvordan eventuell produksjon skal settes opp

FORNY StudENT er en pilot i 2016 som skal bidra til læring både i Forskningsrådet og universitets- og høyskolesektoren om hvordan arbeidet med å fremme studententreprenørskap kan innrettes på en hensiktsmessig og god måte.

Vurderingskriterier og søknadsskjema.