• Norsk
  • English

Omorganiserer og satser på digitalisering og e-helse

Inven2 starter høsten med ny organisering av innovasjonsaktivitetene og en egen satsing på digitalisering og e-helse. Formålet er å bidra til utviklingen av flere forskningsbaserte produkter og tjenester, og da særlig innen digital teknologi.

Det er økt etterspørsel etter tjenestene Inven2 tilbyr som ligger til grunn for omorganiseringen internt i selskapet.

-Dyktige forskere og klinikere melder inn stadig flere funn og idéer som kan videreutvikles til nye tjenester og produkter. Det er veldig positivt, og noe vi har jobbet systematisk for å oppnå lenge, sier Ole Kristian Hjelstuen. Han er administrerende direktør i Inven2.

Hensikten med omorganiseringen er å bli mer effektive og serviceorienterte ovenfor forskerne og klinikerne ved Universitetet i Oslo og sykehusene i Helse Sør-Øst.

-Våre ansatte skal jobbe tettere og kommunisere bedre med forskerne og klinikerne enn før. På denne måten får vi hentet ut større synergieffekter og kan utvikle forskningsbaserte produkter og tjenester raskere og bedre, sier Hjelstuen.

Ny prosjektmodell

Omorganiseringen trådte i kraft 1. august 2017. Våren 2017 ble de ansatte i Inven2 kurset i en ny prosjektmodell som nå skal implementeres.

Forskerne og klinikerne som melder inn idéer til Inven2 vil merke omorganiseringen mest ved at de nå får én kontaktperson å forholde seg til. De vil og merke det i form av raskere responstid og tettere involvering i å videreutvikle egne idéer.

-Den faste kontaktpersonen står ansvarlig for prosjektet og trekker inn nødvendig kompetanse internt. Det innebærer en helt annen måte å jobbe med kommersialisering av idéer på, der spesielt kommersialiseringsaspektet blir vektlagt tidligere i prosessen, sier Hjelstuen.

To nye tverrfaglige team

Det er innovasjonsavdelingen i Inven2 som er omorganisert.  Avdelingen var tidligere delt i et teknologiteam og et businessteam som hadde ansvar for prosjekter i ulike faser. Teamene er erstattet med to tverrfaglige team som dekker fagområdene innen henholdsvis livsvitenskap og teknologi: ”Innovation Life Sciences” og ”Innovation Technology”.

-Den store forskjellen er de nye teamene skal dekke hele verdikjeden fra forskning til forretningsutvikling innen spesialiserte fagområder. Vi tror dette er en måte å jobbe på som vil bli oppfattet positivt av forskerne og klinikerne. Samtidig som det vil gjøre oss i stand til å jobbe mer effektivt og heve kvaliteten på prosjektene våre ytterligere, sier Hjelstuen.

Innovasjonsteamet innen Life Sciences skal ha ansvar for:

  • Diagnostikk og forskningsverktøy
  • Legemidler

Innovasjonsteamet innen technology skal ha ansvaret for prosjekter som inkluderer:

  • IKT, inkl apper
  • Materialer og energi
  • Medisinsk teknologi
  • e-Helse
  • Databaser og registre, såkalt Big Data
  • Algoritmer for medisinsk utstyr

De to teamene vil samarbeide tett på prosjekter som omfatter overlappende fagområder.

Stor satsing på digitalisering, e-helse og big data

Det nyopprettede teknologiteamet ledes av Knut Allum. Det er dette teamet som skal ha ansvaret for den nye satsingen innen digitalisering, e-helse og big data.

-Inven2 representerer de fremste kunnskapsmiljøene vi har innen IKT-forskning i Norge i dag. Det foregår en storstilt satsing på digitalisering på Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus gjennom blant annet Digital Liv. Ved å øke vår interne kompetanse og satsing på dette feltet kan vi bidra til å akselerere den digitale revolusjonen som nå kommer for fullt, sier Allum.

Han ser særlig for seg at Inven2 kan bidra positivt med nødvendig digitalisering innen helseinstitusjoner for å imøtekomme nåværende og framtidige behov om effektivisering og bedre pasientopplevelser.

-Satsningen innen digitalisering tar sikte på å bygge opp under den nasjonale strategien innefor e-helse med fokus på innovasjon som støtter digitalisering av arbeidsprosesser, bedre sammenheng i pasientforløp, bedre bruk av helsedata, helsehjelp på nye måter og felles grunnmur for digitale tjenester.

Som et ledd i satsningen er Inven2 i ferd med å styrke sin interne kompetanse innen digitalisering og e-helse og vil snarlig lyse ut en stilling innen feltet.