• Norsk
  • English

Innovasjonspartnerskap for å følge opp kreftpasienter hjemme

Sykehuset i Østfold går opp løypa og tester ut en ny måte å kjøpe inn tjenester på i samarbeid med leverandørindustrien og Inven2, såkalt innovasjonspartnerskap. Formålet er å utvikle, teste og ta i bruk nye digitale løsninger og virtuelle tjenester for en trygg oppfølging av kreftpasienter hjemme.

Innovasjonspartnerskap skiller seg radikalt fra den tradisjonelle måten å gjøre offentlige anskaffelser på gjennom anbud.

Hovedforskjellen er at det offentlige skal kjøpe inn et produkt eller tjeneste som ikke finnes i markedet fra før. Samtidig skjer utviklingen i tett samarbeid mellom det offentlige og private.

- Jeg tror måten det offentlige vil kjøpe inn produkter og helsetjenester på i framtiden vil skje på en tilsvarende måte som innovasjonspartnerskap, sier Per Michaelsen. Han er Technology Strategy Manager i Inven2 og har lang erfaring med behovsrettet innovasjon.

Kjøper det de trenger, ikke noe utdatert

Sykehuset i Østfold prøver ut innovasjonspartnerskap for første gang.

- Det vi ønsker en løsning på i 2020, er helhetlige digitale og virtuelle helsetjenester som kan gi kreftpasienten økt grad av egenmestring, mer tid hjemme og mer oppfølging i eget hjem, sier Ingunn Olsen. Hun er innovasjonssjef ved Sykehuset Østfold.

Inven2 er knyttet til prosjektet for å ivareta rettighetene til sykehuset. Dette er fordi løsningen som kommer ut av innovasjonspartnerskapet skal selges kommersielt når den er ferdig utviklet.

- Den store fordelen med innovasjonspartnerskap er at det offentlige får det produktet eller tjenesten som de har etterspurt. I vanlige anbud i dag så er ikke dette nødvendigvis tilfellet. Det offentlige taper mye penger på å kjøpe inn tjenester eller produkter som ikke er akkurat det de trenger, eller er utdatert etter kort tid, sier Michaelsen.

Gjennom en avtale med Helse Sør-Øst RHF kan de andre helseforetakene i regionen kjøpe inn den løsningen som blir utviklet i dette innovasjonspartnerskapet, uten å gå via anbud

Leverer bedre vare

Arbeidet med innovasjonspartnerskapet, som har fått navnet «Nyskapende pasientforløp», startet i oktober 2017. Akkurat nå venter Olsen og kollegaene på at leverandørene skal levere inn forespørsler om å delta i konkurransen.

I forkant av utarbeidelsen av dokumentene har sykehuset kartlagt behovet og arrangert to dialogmøter med private næringslivsaktører og andre interessenter for å få innspill på og avklare innovasjonspotensialet.

- Anbudsdokumentene har også vært ute på høring slik at leverandørene har kunnet komme med innspill og spørsmål. Målet er å signere kontrakt med én eller flere leverandører i slutten av april 2019, sier Olsen.

Leverandører som kvalifiserer seg, kan levere inn tilbud i form av løsningsforslag.

Olsen legger ikke skjul på at de gleder seg stort til å se hva leverandørene kommer opp med av idéer.

Det gjør også Michaelsen i Inven2.

- Jeg har jobbet mye med behovsrettet innovasjon. Dette er en behovsdrevet anskaffelse, og oppsiden er at leverandørene kan levere en bedre vare, sier Michaelsen i Inven2.

- Selv om problemstillingen i dette prosjektet omhandler kreftpasienter, så vil løsningen være overførbar til alle pasienter, det være seg hjerte-lungesyke eller mennesker med ulike psykiske sykdommer. Myndighetene har slått fast at vi skal levere pasientenes helsetjeneste, og det ønsker vi å bidra til, sier Olsen.

Skal sikre rettighetene

Gjennom innovasjonspartnerskapet så utvikler sykehuset og leverandørene i felleskap et produkt som er innovativt og dermed har immatrielle rettigheter, IPR, som kan patenteres og kommersialiseres. Inven2 sin rolle er å sikre rettighetene til sykehuset i prosjektet.

- Her vil vi være med å utforme avtalen mellom sykehuset og leverandørene, så sykehuset får sin rettmessige del. Sykehuset har investert mye tid, kompetanse og ressurser i å bidra til å utvikle en tjeneste eller vare gjennom innovasjonspartnerskapet, sier Michalsen.

Han er imidlertid tydelig på at selve varen eller tjenesten som utvikles, fullt og helt eies av leverandøren.

- Gjennom forhandlinger mellom sykehuset og leverandøren skal rettighetene for bruk og utbredelse settes opp i en egen avtale, og Inven2 skal bistå sykehuset i Østfold med dette, sier Michaelsen.

Han forteller at Inven2 er veldig bevisst på å bidra til å sikre sykehusets rettigheter på bakgrunn av tidligere praksis i offentlig-privat samarbeid.

- Tidligere så tilfalt alt leverandøren, selv om en tjeneste eller produkt var utviklet i et offentlig-privat samarbeid mellom for eksempel et sykehus og en leverandør. Til tross for at sykehuset bidro med human kapital som leverandøren så utviklet, så måtte sykehuset kjøpe inn produktet eller tjenesten til full pris. Det er ikke rettferdig, sier Michaelsen. 

Til tross for at sykehuset får en del av rettighetene til produktet eller tjenesten, så tror Olsen og Michaelsen likevel at leverandørindustrien ser fordelene med å være med i innovasjonspartnerskapet.

- Leverandørene får delta i hele prosessen og får gjennom workshops og dialog gi innspill til behovet og prosessen, sier Michaelsen.

- Vi skal kjøpe inn løsningene og tjenestene som utvikles, fordi vi virkelig trenger det vi etterspør. Dette er en fin mulighet for leverandører til å komme inn på helsemarkedet og bidra til bærekraftige løsninger, sier Olsen.

Skal løse en samfunnsutfordring

Sykehuset Østfold ønsker å være ledende på tjenesteinnovasjon, og synes derfor det er naturlig å prøve ut innovasjonspartnerskap, selv om det er en krevende prosess.

- Vi har siden 2011 jobbet målrettet for å bli ledende innen tjenesteinnovasjon. I dag er Sykehuset Østfold et av sykehusene i Europa som har kommet lengst i å ta i bruk moderne teknologi for å styrke pasientbehandlingen. Denne posisjonen ønsker vi fortsatt å ha, sier Olsen.

Olsen sier de har vært bevisste på å velge seg en samfunnsutfordring å løse i innovasjonspartnerskapet.

- Helsetjenesten står midt i og foran betydelige kapasitetsutfordringer. Det blir flere pasienter med langvarige sykdomstilstander og eldre med behov for helsetjenester. God medisinsk behandling fører også til at stadig flere overlever alvorlig sykdom, men må leve med helseplager som følge av dette. Samtidig vil det ikke være nok helsepersonell til å utføre oppgavene slik vi gjør det i dag. sier Olsen.

Hun påpeker at dette er et nasjonalt og globalt framtidsscenario, og at sykehuset ønsker å ta samfunnsansvar ved å bidra til en løsning.

Fakta innovasjonspartnerskap

Les mer:

«Prosjektet heter «Nyskapende pasientforløp», der Sykehuset Østfold sammen med private leverandører skal utvikle fremtidens digitale/virtuelle løsninger og tjenester for trygg og god oppfølging av pasienter i hjemmet. Det er avsatt inntil 7,3 mill. kroner til utvikling av de beste løsningene/tjenestene. Sykehuset kan kjøpe løsningene uten en ny konkurranse og forventer derfor å kunne ta løsningene raskt i bruk.»

 

Hovedbilde og bilde av Ingunn Olsen. Foto: Sykehuset Østfold.

Bilde av Per Michaelsen. Foto: Moment Foto.