• Norsk
  • English

Mobiliserer for flere kliniske studier

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at kliniske studier skal være en naturlig del av behandlingstilbudet til den enkelte pasient. Både departementet, sykehusene og Inven2 tar dette på alvor, og mobiliserer for et felles løft for kliniske studier. Sykehuset Østfold åpner en ny klinisk forskningsenhet 1.januar 2019, i sin satsing på kliniske studier.

- Antall kliniske studier som gjøres på oppdrag av legemiddelindustrien i Norge, har falt dramatisk de siste 20 årene, sier Siri Kolle. Hun er ansvarlig for kliniske studier i Inven2.

- Vi opplever nå en ny giv enn tidligere for kliniske studier, og et ønske om å snu trenden, både fra myndighetene og helseforetakene. Men, skal vi lykkes så er det viktig at det enkelte helseforetak tar grep i sin egen organisasjon, sier Kolle.

Dette er bakteppet for at Inven2 og Regional forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus årlig arrangerer et høstseminar for dem som tilrettelegger for kliniske studier i helseforetakene i Helse Sør-Øst og fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

- Hensikten med seminaret er å mobilisere de ulike helseforetakene til å tilrettelegge for flere kliniske studier ved å dele beste praksis og diskutere ulike løsninger for kliniske studier, sier Kolle.

I tillegg dele informasjon om status og tiltak for kliniske studier nasjonalt, fra både Inven2, Hele Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet.

Flere nye grep fra myndighetene

Maria Henningsen er rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun deltok på seminaret i høst, både for å fortelle om grepene som departementet gjør innen kliniske studier, for å lytte og få innspill.

- Klinisk forskning er en viktig del av helseminister Bent Høies visjon om pasientens helsetjeneste. Målet er at kliniske studier skal være en integrert del av behandlingen, sier Henningsen.

Henningsen poengterte det samme som Kolle, at andelen kliniske studier har falt siden år 2000, og at dette er en trend som må snus.

- Kliniske studier er løsningen for å oppnå mange av målene som er satt i Helse- og omsorg 21-strategien. Det er gledelig at flere regioner samarbeider om kliniske studier, men vi må gjøre mer, sier Henningsen.

HOD gjør nå flere grep for å øke antallet kliniske studier. Blant annet vil kliniske studier inngå i Stortingsmeldingen om helsenæring som regjeringen jobber med nå og som blir lagt fram på nyåret 2019, forteller Henningsen, og forteller videre:

- Nå i høst er Ekspertpanelet etablert. Det skal gi alvorlige syke mennesker en ny medisinsk vurdering når alle etablerte behandlingsmetoder er vurdert, og blant annet bidra til å finne kliniske studier som eventuelt kan være aktuelle for pasientene.

- Vi har i tillegg opprettet en egen database for kliniske studier. På den måten får vi oversikt over alle kliniske studier i Norge og antall pasienter som deltar i kliniske studier. Basert på denne databasen vil vi i første omgang måle omfang av kliniske studier i helseforetakene. På sikt vurderer vi å innføre en belønningsordning for helseforetak som koordinerer eller er partner i kliniske studier gjennom det resultatbaserte finansieringssystemet for forskning.

- Alle kliniske studier skal publiseres på helsenorge.no slik at pasienter og leger enkelt kan finne fram til aktuelle studier, sier Henningsen.

Framover er det ønskelig å  utrede hvordan industrien kan kobles enda tettere på nasjonal infrastruktur for klinisk forskning, NorCRIN. I tillegg skal det utredes en kobling mellom Nye metoder og Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, KLINBEFORSK.

- Noe ganger vet ikke Beslutningsforum nok om en ny behandling til å avgjøre om den skal innføres i Norge eller ikke. Et eksempel er stamcellebehandling av MS-syke, der konklusjonen ble nei, samtidig som Beslutningsforum pekte på behovet for mer forskning. Kanskje kan denne måten å identifisere forskningsbehov systematiseres mer i fremtiden sier Henningsen, som også understreker viktigheten av at brukerperspektivet ivaretas ved behovsidentifisert forskning.

Skal speed-date industrien

Forskningssjef ved Sykehuset Østfold, Waleed Ghanima, og rådgiver Lise Aagaard Sørby er i gang med å etablere en egen klinisk forskningsenhet knyttet til forskningsavdelingen. Den skal åpne 1. januar 2019.

- Her skal vi utføre både forskerinitierte studier og oppdragsstudier. Vi har ansatt en egen prosjektkoordinator for enheten, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer for de enkelte studiene og knytte til oss leger. Målet er at vi skal bistå alle på sykehuset med både klinisk forskning og legemiddelstudier, sier Ghanima. Han har mer enn 15 års erfaring med kliniske studier og bruker dette aktivt i oppbygging av enheten for å unngå kjente flaskehalser.

- Vi skal satse på studier innen kreft og blodsykdommer, hjerte-og karsykdommer og muligens nevrologi. I tillegg skal vi arrangere speed-dating med legemiddelindustrien for å høre direkte hva behovet deres, sier Aagaard Sørby.

Ghanima og Aagaard Sørby er begge positive til tiltakene som HOD gjør for å øke andelen kliniske studier, men påpeker at de må gjennomføres.

- Jeg tror også det er viktig å involvere pasientorganisasjonene og brukermedvirkning, da pasienter, brukere og pårørende kan etterspørre kliniske studier, sier Ghanima.

- For å utføre kliniske studier er infrastruktur og ressurser alfa og omega, og det vi ofte ser er at dem som skal utføre de kliniske studiene mangler ressursene og tiden til dette, så da tar det lang tid til tross for oppdragsdokumenter fra HOD eller trykk fra ledelsen, sier Ghanima.

Ghanima påpeker også at kompetanse innen forskning hos både leger og sykepleiere som utfører kliniske studier er viktig.

- Jeg tror det hadde vært viktig å innføre forskning som en del av utdannelsen til leger og sykepleiere, sier Ghanima.

Ikke et seminar for seminarets skyld

Kolle er godt fornøyd med årets seminar om kliniske studier. Det viser evalueringen fra møtet, basert på deltagernes tilbakemeldinger.

- Dette er ikke et seminar for seminarets skyld. Flere av deltagerne har hatt kontakt i etterkant, og fulgt opp konkrete problemstillinger med hverandre. Dette har særlig gått på hva som fungerer og ikke fungerer på de enkelte helseforetak med å gjøre kliniske studier, sier Kolle.

Deltakerne fra Sykehuset Østfold er enig, og er allerede i gang med å planlegge et heldagsmøte med kollegaer fra Vestfold og Vestre Viken.

- Høstseminaret om kliniske studier er veldig nyttig. Særlig den delen der alle som jobber i helseforetakene med kliniske studier forteller om hva de gjør som fungerer og det som er utfordrende. Og så er det nyttig bare å prate sammen i pausene, sier Aagaard Sørby.

- Basert på pauseprat får vi snart besøk fra Vestfold og Vestre Viken som skal se på vårt interne system for å holde oversikt over forskningen på sykehuset, i tillegg til at de ønsket å høre om hvordan vi jobber mev våre generelle forskningsbiobanker . Vi gleder oss til å dele vår kunnskap og kompetanse her, sier Aagaard Sørby.

Fakta:

Inven2 gjør i dag 160 nye avtaler årlig mellom legemiddelindustri og sykehus på kliniske studier. Totalt har Inven2 ansvar for oppfølgingen av mer enn 400 avtaler for studier i Helse Sør-Øst og ved UNN.

 

Les mer:

 

Tips:

Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier ved regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst kan bidra med praktisk bistand til studier til helseforetakene her.