Åpner nytt senter for kliniske studier i KIT

KIT senter ledere
Fra den offisielle åpningen av senteret i februar 2021, fra venstre: Forskningsadministrativ leder i KIT, Steinar Heldal, klinikkleder Morten Tandberg Eriksen og leder av protokollutvalget i KIT, Michael Bretthauer. Foto: Anita Aalby/KIT-klinikken.
16. mars 2021

Først publisert på OUS intranett 11.3.2021 av Anita Aalby.

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon ved OUS (KIT) hadde følgende utfordring; hvordan skal vi øke klinikkens kliniske studieaktivitet, når alle lokaler er fullbooket? Løsningen ble å skape et eget Senter for kliniske studier i KIT.

Senter for kliniske studier i KIT ble formelt åpnet i februar 2021, etter en pilotperiode høsten 2020. I løpet av høsten, ble et av klinikkens samtale- og møterom på Rikshospitalet pusset opp og utstyrt for å kunne gjennomføre kliniske studier. Klinikkleder for KIT, Morten Tandberg Eriksen, er glad for å kunne legge til rette for klinikkens forskere, og han mener det var et nødvendig tiltak:

– Vi trengte dette. Det foregår mye klinisk forskning i klinikken, og vi har lenge manglet dedikerte fasiliteter til å gjennomføre kliniske studier. Ambisjonen er i tråd med regjeringens ønske om å øke antallet kliniske studier, slik at vi kan tilby studiedeltakelse til flere pasienter. Klinikken er fylt opp av regulær klinisk virksomhet, og det nye senteret kan et stykke på vei tilby nødvendig infrastruktur for kliniske studier, sier Tandberg Eriksen.

Øker kvantitet og kvalitet

KIT har et protokollutvalg som skal støtte klinikkens forskere, og legge til rette for kliniske studier. Det er Protokollutvalget, ledet av Michael Bretthauer, sammen med forskningsadministrativ leder i KIT, Steinar Heldal, som har tatt initiativ til senteret.

– Vi har som mål å øke både kvantiten av og kvaliteten på klinikkens kliniske studier, og Senter for kliniske studier i KIT er et viktig tiltak for å nå dette målet. Vi ønsker å gi forskergruppene et bedre grunnlag for å gjøre fremragende forskning, og senteret er en konsekvens av dette. Senter for kliniske studier i KIT er et lavterskeltilbud til klinikkens forskere, og det er en god start, sier Bretthauer.

Protokollutvalget i KIT gir også veiledning til klinikkens forskere, i forbindelse med planlegging, gjennomføring og publisering av kliniske studier. Du kan lese mer om protokollutvalget på OUS Research.

Gratis – men gjør det selv

Noen studier er store, omfattende og kostbare, andre er små og har relativt enkel logistikk. Studier som havner midt mellom disse kategoriene, er nettopp det hullet Tandberg Eriksen ønsker å fylle.

– Den veletablerte kliniske forskningsposten ved Rikshospitalet kan bidra til å gjennomføre kliniske studier, og mange benytter seg av dette. Men det kan være vanskelig å få tider som passer studieprotokollen, og løsningen kan bli for kostbar for mindre, kliniske studier. Senter for kliniske studier i KIT er et lavterskeltilbud til små- og mellomstore studier som har personalressurser til å gjennomføre studien på egen hånd. Slik får både forskergruppene og klinikken mer kontroll over egne kliniske studier, sier Tandberg Eriksen.

Senteret er et viktig supplement til de eksisterende fasilitetene i sykehuset, og skal ikke erstatte dem helt, forklarer Heldal:

– Det er fortsatt et ønske og en sterk oppfordring fra klinikken til avdelingene og forskergruppene om å gjennomføre studier på egen poliklinikk eller sengepost, og i enda større grad integrere disse i den ordinære kliniske virksomheten.

Målet er at senteret skal finansiere seg selv, gjennom inntekter fra industrifinansierte, kliniske studier. Etableringen av senteret har så langt fungert slik, forteller Steinar Heldal.

– Vi bruker deler av inntektene fra tidligere og pågående studier til etablering og drift av senteret. Vi håper å kunne bygge ut tilbudet ytterligere i fremtiden. Inntektene fra studier kommer dermed alle som ønsker å gjøre kliniske studier i klinikken til gode, sier Heldal.

I full drift fra start

Senter for kliniske studier i KIT er allerede i full drift, og det foregår i dag seks små- og mellomstore prosjekter i senteret.

– Dette er veldig gledelig, og det er en god start. Det viktigste er at vi er i gang, og at våre forskergrupper benytter seg av tilbudet. Vi ser at det er lettere å sette i gang en studie når man vet at det finnes lokaler og utstyr tilgjengelig. Lokaler og utstyr bidrar også til å inspirere til ideer om nye kliniske studier, sier Tandberg Eriksen.

Flere av klinikkens prosjekter har måttet utsette oppstarten på grunn av manglende lokaler og -utstyr. Det har allerede endret seg:

– Det er gøy å se at forskergrupper som tidligere har måttet utsette kliniske studier på grunn av manglende fasiliteter, nå både gjennomfører og blir inspirert til nye studier. Med et eget senter for kliniske studier kan man lettere se for seg at det vil gå å gjennomføre dem, rent praktisk. Da er det enklere å planlegge, sier Bretthauer.

Senter for kliniske studier i KIT holder til i D2. 1096 ved Hudpoliklinikken på Rikshospitalet. Og uten velvilje fra Seksjon for hudsykdommer og Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer (RHI), er det ikke sikkert det hadde blitt noe senter.

– Vi må takke RHI for velvilje og smidighet. Vi fikk ta i bruk ett av deres rom som hadde ledige tider. Deres posititve innstilling till samarbeid og sambruk av rommet har vært avgjørende for at vi fikk dette på plass, sier Heldal.

 

 

Fakta om Senter for kliniske studier i KIT

Rom D2.1096 Rikshospitalet

Kontakt: Prosjektkoordinator Anita Aalby

E-post: kliniskestudierkit@ous-hf.no

Telefon: 40 48 49 49.