Strategi, mål og åpenhet

Inven2s overordnede mål er å:

Skape verdier fra forskningen ved Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst gjennom industrisamarbeid og kommersialisering av oppfinnelser fra ansatte

Skape attraktive investeringsmuligheter for investorer og industri, både nasjonalt og internasjonalt.

Bringe overskudd fra kommersialisering tilbake til oppfinnere og til ny forskning og innovasjon, samtidig som Inven2 selv skal jobbe mot å bli selvfinansierende.

Bidra til et effektivt økosystem for innovasjon og kliniske studier i Norge

Bidra til å gjøre nye behandlinger tilgjengelig for pasienter gjennom effektive avtaler for kliniske studier.

Inven2 arbeid knyttet til aktsomhets-vurderinger i leverandørkjeden

Fra og med 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Kjernen av loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

 

Aktsomhetsvurderinger

Inven2 forventer at alle ansatte og eventuelt innleid personell skal etterleve disse forpliktelsene. Videre anerkjenner Inven2 at våre forretningspartnere og vår leverandørkjede er sentrale bidragsytere for å sikre at regelverket overholdes. Inven2 kjøper varer og tjenester spesielt relatert lisenser, kurs og konferanser, revisjon, forsikring og andre lokal/kontorkostnader. Inven2s leverandører og underleverandører er som regel etablert lokalt eller i Europa. Vi krever at alle våre leverandører og underleverandører overholder internasjonalt gjeldende regler og standarder. Menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon er en integrert del av dette.

Inven2 foretar regelmessig vurdering og risikoevaluering av aktørene i leverandørkjeden vår.

 

Henvendelse

Inven2 vil besvare informasjonshenvendelser om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven § 6. Send inn din henvendelse til post@inven2.com. Redgjørelsen omkring aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden www.inven2.com.