Desentraliserte studier – hvordan få til i praksis?

Foto: Siri Kolle, Inven2
15. september 2023
Inven2 arrangerte denne uken et møte om desentraliserte studier. Bakgrunnen for møtet er at det de siste årene vært diskutert mye på overordnet nivå omkring desentraliserte studier som fremtidens studiemodell. Det har imidlertid vært lite diskutert hvordan studier med desentraliserte løsninger er satt opp og hvordan de desentraliserte elementene løses rent praktisk.

 

På møtet ble det presentert praktiske erfaringer som involverte aktører har gjort seg så langt med denne typen studier, erfaringer fra studiesenter, apotek, firma og Inven2 ble delt og diskutert. I tillegg ble det presentert erfaringer fra gjennomføring av en hybrid desentralisert barnestudie fra Sahlgrenska Universitetssykehus i Sverige.

Desentraliserte studier er kliniske studier hvor en eller av flere av studieaktivitetene utføres på andre lokalisasjoner en det tradisjonelle studiesenter. I disse studiene bruker en ofte digital helseteknologi, det vil si systemer som innhenter helseinformasjon direkte fra deltakerne selv. Det er flere fordeler med desentraliserte studier. Blant annet vil video-, telefon- og hjemmebesøk kunne bidra til å gjøre det enklere for pasienter å delta i studier. Årsaken er at det blir mindre reiser og studier blir dermed mer tilgjengelige også for pasienter i hele Norge. Samtidig er det viktig å sikre at de praktiske løsningene og pasientens sikkerhet er ivaretatt når oppfølgingen skjer utenfor sykehuset. Regelverket og lovene som må følges er de samme for desentraliserte studier som i en vanlig klinisk studie.

-Vi ser i all hovedsak at de fleste studier med desentraliserte løsninger er hybride noe som vil si at det er en kombinasjon av oppfølging på sykehus og oppfølging i hjemmet eller på lokalsykehuset hvor pasienten bor, sier Siri Kolle ansvarlig for kliniske studier hos Inven2.

Siri Kolle

Siri Kolle er ansvarlig for kliniske studier i Inven2. På møtet presenterte hun Inven2s erfaringer med desentraliserte studier.

Økning i denne typen studier fremover

-Etter korona ser vi at de fleste studieprotokollene legger opp til at enkelte av besøkene på sykehus kan erstattes med telefon- eller videobesøk, noe som gjør det mindre ressurskrevende både for sykehus og studiedeltakerne å gjennomføre studier. Vi ser også at vi får flere protokoller som legger opp til hjemmebesøk enten av studiepersonalet fra sykehuset eller private aktører i løpet av studien. Dette er en ny måte å gjøre studier på og krever en annen praktisk logistikk og mer tydelig oppgavefordeling enn det vi er vant med.

Hun mener derfor at erfaringsutveksling mellom aktørene og deling av innsikt er den beste måten vi kan tilrettelegge for denne typen studier fremover. Dette er viktig dersom vi skal få fremtidens studier og være en attraktiv samarbeidspartner videre. Hun tror også at det vil komme en økning av slike studier i tiden fremover.

Det var svært stor interesse og engasjement for møtet og tematikken og dette er et tema Inven2 jobber aktivt med. Det er også utarbeidet et avsnitt om desentraliserte løsninger i form av hjemmebesøk i Inven2s avtalemal for å legge til rette for denne typen løsninger.