Diakonhjemmet sykehus med storsatsing på kliniske studier

Ida Løchting (t.v), Espen Haavardsholm og Line Melå Jacobsen står i front for den samlede satsingen på kliniske studier på Diakonhjemmet sykehus. Bildet er tatt i hagen utenfor den ærverdige villaen de bruker som kontor, rett ovenfor hovedinngangen til Diakonhjemmet sykehus. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen
6. november 2023
Midt mellom Majorstuen og Smestad i Oslo ligger Diakonhjemmet sykehus, et lokalsykehus for 150.000 av hovedstadens innbyggere, som også er kjent for banebrytende forskning og behandling innen revmatologi og psykofarmakologi og psykisk helse. Nå satser sykehuset stort på kliniske studier, og har tatt en rekke grep som allerede viser effekt.

 

Grepene omfatter en nyopprettet klinisk utprøvingsenhet, en avtale med Inven2 som innebærer at selskapet skal drifte det avtalemessige og økonomiske rundt sykehusets kliniske industristudier, samt deltakelse og samarbeid i både NorCRIN og NorTrials nettverkene.

  • NorCRIN er det nasjonale forskningsstøttenettverket for ansatte ved sykehusene, med formål om å både øke antall og kvalitet på nasjonale og internasjonale kliniske studier.
  • NorTrials er et nasjonalt partnerskap satt opp av Helse-og omsorgsdepartementet for å øke antallet kliniske studier på oppdrag fra industri i Norge. NorTrials tilbyr én vei inn for bedrifter og andre som ønsker å gjøre kliniske studier i Norge.

Kliniske studier er tema for høstens forskningsseminar på Diakonhjemmet i november i år og er et uttalt satsingsområde for sykehusdirektør Jan Frich, som også har stilling som professor II ved Universitetet i Oslo.

-Sykehuset har en stor forskningsportefølje og mange dyktige forskere som bidrar på høyt internasjonalt nivå. Jeg vil arbeide for at vi styrker oss ytterligere som forskningssykehus, sammen med eksterne samarbeidspartnere, og mener vi har kompetanse og erfaringer andre kan trekke veksler på, sier Jan Frich.

Inven2 mener grepene sykehuset har tatt er viktige steg på veien for å tiltrekke seg enda flere industristudier til sykehuset

-Jeg er virkelig imponert over Diakonhjemmet sykehus og alt hva de har fått til på så kort tid, sier Siri Kolle, som er ansvarlig for kliniske studier i Inven2.

Siri Kolle

Jan Frich har nettopp startet sitt virke som direktør for Diakonhjemmet sykehus, og står 110 % bak satsingen på kliniske studier og forskning. Foto: Diakonhjemmet sykehus.

Sikret 150 millioner i støtte

Tre av nøkkelpersonene med ansvar for den store satsingen på studier holder hus i den ærverdige villaen som i gamle dager var sykehusdirektørens egen bolig;

Espen A. Haavardsholm er leder for forskning og innovasjon ved sykehuset og senterleder for forskningssenteret REMEDY, samt professor II ved Universitetet i Oslo, Line Melå Jacobsen er enhetsleder for klinisk utprøvingsenhet og Ida Løchting er forskningsrådgiver ved sykehuset, og driver utstrakt forankring av enheten innad på sykehuset.

-Vi har hatt stor forskningsaktivitet og gjennomført en rekke forskerinitierte studier de siste 20 årene, forteller Haavardsholm.

-Den satsingen vi gjør nå er muliggjort fordi vi i 2022 kom gjennom nåløyet hos Forskningsrådet og ble tildelt finansiering til REMEDY, som ett av fire forskningssentre for klinisk behandling (FKB) i Norge. Det innebærer en støtte fra Forskningsrådet på 128 millioner kroner over åtte år. I tillegg var vi så heldige å få 32 millioner i støtte fra Olav Thon Stiftelsen. En betydelig andel av disse midlene har vi brukt på å etablere den kliniske utprøvingsenheten som Line er hentet inn for å lede, sier Haavardsholm.

20. mai 2022, på den internasjonale «Clinical Trials Day», ble REMEDY åpnet offisielt.

REMEDY er en forkortelse for «Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer», og er et partnerskap mellom Diakonhjemmet sykehus, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Norsk Revmatikerforbund og stiftelsen MAGIC.

Målet med senteret er å bedre behandlingen av pasienter med muskel- og skjelettsykdommer, og da er det viktig med klinisk forskning, både i form av forskerinitierte studier og industristudier.

 

På den internasjonale Clinical Trials Day i 2022 åpnet REMEDY offisielt på Diakonhjemmet sykehus. Forskningsrådets Ole Johan Borge (t.h.), overrakte det prestisjetunge beviset i form av en plakett. Fra venstre, tidligere sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord, senterets leder Espen A. Haavardsholm og Olav Thon. Foto: Pernille Lønne Mørkhagen/Diakonhjemmet sykehus

 

Erfaring med komplekse studier

Melå Jacobsen har lang fartstid i industrien bak seg, blant annet fra AstraZeneca der hun jobbet med å få selskapets studier lagt til Norge.

‑Vi har et klart mål om å øke andelen industristudier vi deltar i her på Diakonhjemmet sykehus. Per nå leder vi eller deltar i mange komplekse forskerinitierte multisenterstudier, i tillegg til noen få industristudier. Vi har kompetansen og erfaringen, og snart også infrastrukturen på plass, sier Melå Jacobsen.

Et eksempel på en slik kompleks forskerinitiert studie er NOR-DRUM, The NORwegian Therapeutic DRUg Monitoring study. Studien ledes fra Diakonhjemmet sykehus og er en randomisert studie der over 600 pasienter ble rekruttert for å se på om det å målstyre behandling med det biologiske legemiddelet infliksimab ved hjelp av regelmessige målinger av serumkonsentrasjon og antistoffer ville gi bedret sykdomskontroll hos pasienter som starter behandling med infliksimab (del A) og hos pasienter på vedlikeholdsbehandling (del B).

-Dette er en type studie som betyr mye for behandlingen av pasienter med kroniske autoimmune og revmatologiske sykdommer som ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, ulike former for leddgikt og psoriasis, sier Haavardsholm.

Se oversikt over andre studier innen REMEDY her.

Sykehuset er også deltager i flere store europeiske studier med støtte fra EU.

 

Ønsker flere industristudier

Den kliniske forskningsposten ble etablert tidlig i 2023, og har i dag dedikert nøkkelpersonell bestående av 11 personer, deriblant fire forskningskoordinatorer, en biobankkoordinator, en seniorforsker innen biostatistikk, en informatiker, en forskningsrådgiver og tre studiesykepleiere i kombinerte stillinger.

-Oppgaven vår er å drifte kliniske studier slik at våre forskere og klinikere får den hjelpen de trenger når de deltar i klinisk forskning, og vi skal bistå hele sykehuset, ikke kun REMEDY, sier Melå Jacobsen.

Det vil si at Diakonhjemmet også ønsker studier innen generell medisinsk behandling og psykiatri. Ny teknologi og bruk av kunstig intelligens som verktøy inn i behandling, er også et uttalt satsingsområde.

Sentralt i den kliniske forskningsposten er en egen biobank knyttet til forskningsprosjekter på sykehuset, og enheten er også i gang med å bygge opp et eget forskningslaboratorium.

-Vi er et lite sykehus med korte avstander og minimalt byråkrati. Det innebærer at vi er fleksible og kan snu oss rundt kjapt, sier Melå Jacobsen.

Manglende eller treg tilgang til radiologi i kliniske studier, noe som kan være et hinder på universitetssykehusene, ser de ikke på Diakonhjemmet sykehus.

–De som jobber på radiologisk avdeling hos oss er veldig motiverte og samarbeidsvillige, og de er i gang med en stor satsing på moderne bildediagnostikk som MR og CT, hvor vi de neste par årene får utvidet kapasitet. I de forskerinitierte studiene bistår vi jevnlig nærliggende sykehus med tilgang til bildediagnostikk når de selv ikke har kapasitet, sier Haavardsholm.

 

Nyttig med nettverk

Til tross for at samarbeidet med Inven2 og NorTrials er helt i startfasen, så fungerer det som ønsket, og sykehuset får flere henvendelser enn tidligere om å delta i studier.

-Samarbeidet med Inven2 er veldig bra, og vi ser allerede fordelen av å knytte oss til dem. Det er godt med juridisk kompetanse på kontrakter og personvernlovgivning. I tillegg er det enklere å få oversikt over studier og det økonomiske. Med Inven2 i ryggen kan vi konsentrere oss om å bistå fagpersonene på sykehuset når de skal delta i studier på en profesjonell og god måte, sier Løchting.

Hun trekker også frem det positive i å få et nasjonalt nettverk med andre som jobber dedikert med kliniske studier.

-Jeg og Line kan nå delta på superbrukermøter i regi av Inven2 og samlinger som NorTrials arrangerer, både nasjonalt og internasjonalt. Vi får kunnskap og kan diskutere med andre som jobber med kliniske studier over hele landet. Det er veldig nyttig, sier Løchting.

 

FAKTA:

Om Diakonhjemmet sykehus:

Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus for befolkningen i bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner. Sykehuset har nasjonale og regionale spissfunksjoner innen revmatologi, revmatologisk rehabilitering, psykofarmakologi og psykisk helse og arbeid og tilbyr behandling innen medisin, kirurgi, revmatologi, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. Sykehuset mottar også mange gjestepasienter fra hele landet.

 

Mer om kliniske studier og Remedy:

  • REMEDY: «Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer»: remedy-senter.no