Hvem eier hva?

Inven2 sitt mandat er å kommersialisere oppfinnelsene til de ansatte ved Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst, på vegne av disse institusjonene.

Det er arbeidsgiver som eier oppfinnelsene til sine ansatte. Inven2s ansvar er å evaluere det kommersielle potensialet til oppfinnelsene og idéene som meldes inn som DOFIer. DOFI er en forkortelse for «Disclosure of Invention». Det er et internasjonalt begrep for oppfinnelser basert på forskning. Ansatte plikter å sende inn en DOFI når arbeidsresultatene kan være patenterbare eller kommersielt interessante.

Hvis Inven2 velger å ikke etablere et kommersialiseringsprosjekt basert på den innmeldte DOFIen, returneres kommersialiseringsrettighetene til oppfinnere og/eller arbeidsgiver. Dette skjer gjennom litt ulike prosesser avhengig av oppfinnelsens institusjonelle opphav:

  • Heleid UiO-oppfinnelse:

Rettighetene til innmeldte arbeidsresultater returneres direkte til UiO-oppfinnere, i samråd med nærmeste leder. Oppfinnerne kan da videreutvikle og kommersialisere arbeidsresultatene som de ønsker utenfor arbeidsforholdet. Dersom oppfinnerne ikke ønsker å kommersialisere selv, kan de fortsette å videreutvikle arbeidsresultatene som et forskningsprosjekt, og eventuelt melde inn resultatene som en ny DOFI på et senere tidspunkt. Veksthuset for verdiskaping (Veksthuset) kan hjelpe til med videreutvikling av oppfinnelsen fram mot en eventuell ny DOFI-innmelding. Du kan også spørre Inven2 om råd i denne fasen.

  • Heleid OUS-oppfinnelse:

OUS, ved Seksjon for Innovasjon vil i samråd med linjeledelsen vurdere DOFIens videre gang. Her er det vanligvis tre mulige utfall:

  1. Oppfinnerne fortsetter videre utvikling innenfor OUS frem mot ny DOFI-innmelding. 2. En annen kommersialiseringsaktør får i oppdrag å kommersialisere arbeidsresultatene.
  2. En eller flere oppfinnere får kommersialisere arbeidsresultatene etter avtale med OUS.
  • Oppfinnelse med delt eierskap mellom UiO og OUS:

Oppfinnere som ønsker å kommersialisere må avklare OUS sin interesse og eventuelt inngå en avtale med OUS ved Seksjon for Innovasjon, om kommersialisering.

Dersom Inven2 velger å gå videre med DOFIen, går du og Inven2 sammen inn i et innovasjonsløp. Les mer om hva som skjer da i boksene på denne siden, og kontakt oss om du lurer på noe.

Hvorfor er det sånn?

Etter norsk lov er oppfinnelser gjort i forbindelse med et ansettelsesforhold eid av arbeidsgiver. Dette er regulert i Arbeidstakeroppfinnelsesloven. Om arbeidsgiver ikke ønsker å utvikle oppfinnelsene, så skal ansatte få en skriftlig beskjed om dette i løpet av fire måneder etter mottak av DOFI.