Leverer godt i studier på fertilitet

29. september 2022
Fertilitetsavdelingen Sør ved Sykehuset i Telemark har lange tradisjoner for å gjennomføre studier innen fertilitet. Til tross for at sykehuset ikke er et universitetssykehus tiltrekker de seg studier fra farmaindustrien og leverer både kvalitet og langt flere pasienter enn forventet.

Filippa. Flott jente født etter at hennes mor var med i studien. Foto: Sykehuset Telemark.

Erling Ekerhovd er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og overlege ved Fertilitetsavdelingen Sør, Sykehuset Telemark, Porsgrunn.

Avdelingen kalles Fertilitetsklinikken for kort og feirer 20 årsjubileum 26. november i år forteller Ekerhovd og kollega Anette Bergh. Hun er laboratorieansvarlig og senior klinisk embryolog.

Gjennom alle disse årene har de deltatt i forskningsstudier, både industrisponsede og akademiske, først initiert av doktor Jarl Kahn som startet klinikken og jobbet på Fertilitetsklinikken fram til Ekerhovd tok over for ti år siden.

-Kahn startet med behandling av barnløse ved St. Olavs hospital i Trondheim. Han var legen bak det det første barnet som ble født ved hjelp av IVF i Norge. Det skjedde i 1984, det vil si for snart 40 år siden, forteller Ekerhovd.

Les en artikkel i Aftenposten om dette her: «Prøverørsbarnet skriver dikt og vil bli jagerflyver»

IVF er en forkortelse for in vitro fertilisering. Behandlingen innebærer at selve befruktningen av egget skjer utenfor livmoren, for så å settes inn i livmoren.

-Innen IVF har det skjedd en stor utvikling siden 1984. Det har kommet nye medisiner, utstyr og blitt tatt i bruk nye medier og metoder som gjør det mulig å dyrke de befruktede eggene lenger i laboratoriet. For å kunne være med i studier må vi på klinikken være oppdatert på de nyeste metodene og ha det nyeste utstyret, forteller Ekerhovd.

Særlig de siste syv til åtte årene har de deltatt i en rekke studier, og den siste tiden har de hatt tre studier gående for legemiddelindustrien. De er for tiden i kontraktsforhandlinger om flere studier.

 

Anette og Erling foran en inkubator hvor vi kunne følge utviklingen av de befruktede eggene. Foto: Sykehuset Telemark.

Lykkes til tross for at de er små

– Ekerhovd og hans avdeling er et eksempel på at det går an å lykkes med studier og levere selv om en holder til ved et mindre ikke-universitetssykehus, sier Sukhi Singh.

Hun er Clinical Contract Manager i Inven2, og jobber med studiene til Fertilitetsklinikken.

–Samarbeidet med Fertilitetsklinikken og forskningsrådgiver Siv Åshild Billington er veldig bra, og det er gøy å se hvor godt de har levert spesielt i den siste studien, sier Singh.

 

Sukhi Singh er Clinical Contract Manager i Inven2. Foto: Inven2/ Moment Studio.

Et eksempel på den gode leveransen er en fase III studie på vegne av Ferring Pharmaceuticals. I denne studien så de på hvorvidt en ny medisin kunne stimulere til flere befruktede egg sammenlignet med nåværende metode.

–Denne studien pågikk gjennom pandemien og mange andre sykehus slet med å rekruttere pasienter, men vi klarte å få med oss 77 stykker og ikke 25 som vi først hadde sagt. Denne studien er nå avsluttet, men ingen data er foreløpig publisert. Den siste pasienten vi hadde rekruttert fødte barn nå i august, sier Ekerhovd.

Han og kollega Bergh tror at nøkkelen til suksessen er god logistikk.

-Det gjelder å få til et strømlinjeformet løp fra vi får pasienter henvist til å sjekke om de tilfredsstiller inklusjonskriteriene til utføringen av selve studien. I denne studien skulle vi ta ultralyd og blodprøver ofte, og prøvene skulle sendes til Sveits. I begynnelsen er det alltid tungt å få rutinene på plass, men etter hvert går det på skinner, sier Ekerhovd.

Denne studien var satt opp som en konkurrerende studie, det vil si at deltagende sykehus kunne holde på til alle 500 pasienter på alle sites var rekruttert inn. Ekerhovd og kollegaene leverte altså 77 av disse 500.

Ekerhovd er klar på at deltagelse i studier er en vinn-vinn situasjon for de som er med, både for pasientene, klinikken og sykehuset.

-Vi lærer mye og er med på det ypperste av forskning og utvikling på fagfeltet vårt. Vi får erfaring med ny metodikk før den blir innført og har god dialog med legemiddelselskapet underveis. Det er også god læring for andre enheter ved sykehuset, for eksempel de som jobber med personvernlovgivning. Det ligger mye nybrottsarbeid i dette som generer god læring og ny kunnskap for de forskningsansvarlige på sykehuset, sier Ekerhovd.

Pasientene som har deltatt i denne studien har vært veldig fornøyd. Ingen av dem har trukket seg underveis, og de har vært tett fulgt opp med ekstra ultralyd og blodprøvetaking.

-De har nok stusset litt på tidspunktene, for vi har gjennomført prøver og ultralyd tidlig eller sent på dagen eller i helgene, men det innebærer jo også at pasientene føler seg godt ivaretatt, sier Ekerhovd.

Han er klar på at deltagelse i studier er et fantastisk tilbud til pasientene. Noen av dem har fryste embryoer og er i gang med å få barn nummer to ved hjelp av Fertilitetsklinikken.

Ekerhovd og Bergh er veldig fornøyd med samarbeidet med Inven2.

–Jeg som kliniker har hatt lite med dem å gjøre da dialogen har gått via forskningsavdelingen, men jeg ser jo at det fungerer godt, sier Ekerhovd.

Kollega Bergh har vært tettere på.

-Samarbeidet har fungert veldig fint. Nå kjenner vi hverandre og har en god arbeidsfordeling gjennom hele studien, og det blir enklere å starte opp nye studier nettopp på grunn av tidligere erfaring fra felles jobbing, sier Bergh.

Satser på studier

Sykehuset Telemark ansatte i august 2021 en forskningsrådgiver for kliniske studier for å fasilitere en økning av kliniske behandlingsstudier ved sykehuset.

Dette er da Siv Åshild Billington.

-Vi jobber med å styrke og strømlinjeforme infrastrukturen for å starte opp og utføre kliniske studier ved Sykehuset Telemark. Vi jobber blant annet med å få dannet et nettverk av studiepersonell ved alle klinikker ved sykehuset for å kunne ha erfaringsutveksling på tvers. Vi har tidligere hatt god erfaring med å frikjøpe studiepersonell ved en avdeling for å starte opp studier og drive opplæring av nytt studiepersonell ved mer uerfarne avdelinger, sier Billington.

Siv Åshild Billington er forskningsrådgiver for kliniske studier ved Sykehuset Telemark. Foto: Privat.

Denne høsten og våren 2023 jobber hun og andre kollegaer med å få på plass rutiner for oppstart av kliniske behandlingsstudier.

-Vi skal dra på en møteturne til alle klinikker og til alle forskningsgrupper for å presentere infrastrukturen og få satt press fra klinikkledelsen og nedover i organisasjonene om at dette er noe vi skal drive med. Vi vil promotere fordelene ved å delta i studier på oppdrag fra industri, dette er for de som er faglig interessert og nysgjerrige og som ønsker å tilby pasientene utprøvende behandling, behandling som ellers ikke er tilgjengelig for pasientene enda, sier Billington.

En fordel er også at behandlingen som tilbys i studiene bekostes av firmaet som kjører studien, og studien kan dermed føre til reduserte medikamentkostnader for sykehuset.

Alle ikke-universitetssykehus i Helse Sør-Øst vil gjennom NorTrials satsningen få en halv million kroner til studiepersonell årlig mellom 2021-2025.

–Vi ser for oss at disse midlene skal være med å stimulere fagmiljøene til å starte opp flere studier, og håper at etter 2025 vil inntektene fra disse studiene kunne finansiere studiepersonellet, sier Billington.

Strategisk vil sykehuset prøve å få opp miljøer innenfor fagområdene til de seks NorTrials-sentrene der industrien selv sier at det er her de vil komme med studier de neste årene.

-Innenfor noen av disse terapiområdene har vi allerede aktive forskningsmiljøer, med det er for det meste forskerinitierte studier. Vi planlegger å ta direkte kontakt med alle NorTrials-sentrene for å gi beskjed om at vi gjerne ønsker å bli kontaktet om deltakelse når de blir kontaktet fra industrien med kommende studier, sier Billington, og fortsetter.

-Vi har allerede tatt direkte kontakt med enkelte firmaer for å annonsere vår satsning og interesse og har startet prosessen med å få registrert Sykehuset Telemark og våre utprøvere inn i Shared Investigator Platform (SIP).

 

Fakta

Teamet ved Fertilitetsavdelingen, Sykehuset Telemark HF, som gjennomførte studien. Foto: Sykehuset Telemark.

Logistikk er viktig! Sykepleier Mari gir Knut fra DHL en eske med blodprøver som skal sendes akutt til Sveits for analyse. Foto: Sykehuset Telemark.