Advokater med lang erfaring

Advokatene i Inven2 har lang erfaring innenfor forskning- og kommersialiseringsbransjen og deres kunnskap og erfaring bidrar til å styrke Inven2s prosjekter og driften av Inven2.

Våre advokater er en støttefunksjon for alle Inven2s virksomhetsområder, det vil si innovasjon, industrisamarbeid, kliniske studier, samt for generelle selskapsrelaterte saker. Advokatene jobber tett med våre andre medarbeidere, og bidrar til gode og sikre juridiske rammer for våre prosjekter og Inven2s drift.

Innenfor området innovasjon bistår de med forhandlinger og avtaler knyttet til kommersialisering: rettighetssikring (sikre dokumentasjon for institusjonenes eierskap), konfidensialitetsavtaler, avtaler om overføring av biologisk materiale, samarbeidsavtaler, opsjons- og lisensavtaler, avtaler med investorer og avtaler med aktører i virkemiddelapparatet (for eksempel Norges Forskningsråd). I tillegg er de involvert i etableringen av selskaper, både hva gjelder forhandlinger og de nødvendige avtalene tilknyttet etableringen av selskaper. I samarbeidet mellom industri og akademia bistår de med rammeavtaler for samarbeid eller enkeltstående avtaler for konkrete prosjekter. I arbeidet med kliniske studier er de involvert i studieavtalene med kvalitetssikring og når det oppstår prinsipielle eller andre spørsmål.

De er også bidragsytere hva gjelder juridiske og andre forhold knyttet til driften av Inven2, som avtaler med eierne, overholdelse av regelverk og retningslinjer.

Advokatene jobber også med intern kursing og opplæring. I tillegg er de sentrale med hensyn til kompetanseheving og nettverksbygging, herunder er Inven2 prosjektleder for prosjektet «Juridisk Fokusgruppe», som med støtte fra FORNY arbeider for å dele og styrke den juridiske kompetansen i alle TTO’ene, samt styrke nettverket mellom disse generelt.