Inven2s handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering

Inven2 er og skal være, en arbeidsplass med mangfold, når det gjelder både kjønn, etnisk/nasjonal eller sosial opprinnelse, utdannelsesbakgrunn, sivilstatus, seksuell orientering, politisk eller annen overbevisning, fagforeningsmedlemskap, nasjonalitet og alder.
Kjønnsbalansen i Inven2 er fordelt med ca. 43 % menn og 47 % kvinner. Ledergruppen er representert ved 4 menn og 1 kvinne. I Inven2s styre er det 4 kvinner og 5 menn.
Likestilling, mangfold og inkludering mener vi er avgjørende for å løse oppgavene som kreves av oss. Medarbeidere med ulik bakgrunn gjør oss bedre rustet til å møte en mangfoldig kundegruppe og til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.
Inven2s arbeidsgiverperspektiv på likestilling, inkludering og mangfold innebærer at virksomheten og lederne jobber målrettet for at alle våre medarbeidere gis like rettigheter og mulighet til jobbutvikling uavhengig av deres identitet og bakgrunn.
På samme linje oppfordrer Inven2 til at det skal settes søkelys på likestilling, mangfold og inkludering også i selskapene som opprettes basert på kommersialiseringsprosjekter fra Inven2. Dette gjelder både i forhold til de ansatte i disse selskapene, samt ledergruppe og i styrerommene.
Inven2 logo
Universitetet i Oslo logo
Oslo Universitetssykehus logo
Helse Sør-Øst logo RHF logo