Prøver ut digitalt verktøy for pasientoppfølging i kliniske studier

12. august 2021

Denne høsten skal opp til 15 pasienter med lungekreft ved Akershus universitetssykehus (Ahus) prøve ut et digitalt pasientmonitoreringsverktøy for å rapportere om sin helsetilstand i et pilotprosjekt. Prosessen for å implementere dette har vært krevende, enormt lærerik og bereder grunnen for framtiden, forteller de involverte fra Roche, Kaiku Health, Ahus og Inven2.

Pilotprosjektet har sitt utspring i at ansatte i Inven2 og Roche møtte hverandre på et kurs innen håndtering av digital helse høsten 2020. I ettertid har de sammen med det finske helseteknologiselskapet Kaiku Health og Ahus jobbet tett for å legge til rette for en pilot innen kliniske studier med oppstart nå i august.

Prosjektet er initiert av Roche globalt, forteller Fabienne Olivia Villars. Hun er medisinsk ansvarlig for lungekreft i Roche Norge, og har sammen med kollega Gry Bratten ansvar for prosjektet internt.

Fabienne Olivia Villars er medisinsk ansvarlig for lungekreft i Roche Norge. Foto: Roche.

 

–Roche har gjort et forprosjekt i Tyskland, Finland og Sveits, og dette forprosjektet er utvidet til å inkludere ti land, deriblant Norge. Prosjektet har fått navnet KAISER, og er inspirert av forskning på pasienter med kreft som fikk behandling med cellegift. Tidligere studier, se referanser her og her, viser at de pasientene som brukte et digitalt verktøy til å rapportere om sin egen helsetilstand overlevde lengre og hadde det bedre enn pasienter som ble fulgt opp i henhold til vanlig praksis på sykehus, sier Villars.

På Ahus vil nå opp til 15 pasienter med lungekreft få prøve ut det digitale verktøyet Kaiku Health. Kaiku betyr ekko på finsk, og navnet henspiller på at verktøyet skal være et ekko av hvordan pasienten opplever kreftbehandlingen, som helsepersonellet får et direkte innblikk i.

-Kaiku Health er en plattform for digital terapi- og pasientengasjement som i dag brukes ved 60 kreftklinikker i Europa og Nord-Amerika for alle typer behandlinger og for alle typer kreft. Den er bygget opp slik at helsepersonell kan følge med på pasientenes egne rapporteringer for symptomer og varsler ved hendelser som krever spesiell oppfølging. I tillegg gir Kaiku personlig tilpasset støtte til pasienter, sier Ann-Sofie Andersson-Ward, Global Strategic Sales Manager i Kaiku Health.

Ann-Sofie Andersson-Ward er Global Strategic Sales Manager i Kaiku Health. Foto: Kajsas Foto.

Nordlandsykehuset har som første sykehus i Norge tatt i bruk Kaiku Health i ordinær pasientbehandling. Les mer om dette i denne artikkelen fra NRK «Ann-Kristin får lettere kontakt med sykehuset via en ny app: – Helt genialt».

Digitale verktøy er framtiden

Prosjektleder for KAISER på Ahus er Anne Edvardsen. Hun er bioingeniør, Phd og avdelingsleder ved lungemedisinsk avdeling ved sykehuset.

–Formålet med piloten er for det første å se hva pasientene synes om å bruke Kaiku Health, og for det andre hvor lett det er for helsepersonellet å følge opp det pasientene rapporterer. Dette siste må implementeres i sykehusets rutiner på samme måte som å sjekke resultatene fra blodprøver og andre fysiske tester, sier Edvardsen.

Basert på pasientenes og helsepersonellets erfaringer skal Roche og Kaiku Health gjøre eventuelle justeringer av verktøyet.

–Muligheten for å delta i fremtidige studier som bruker digitale verktøy er mye høyere når vi har deltatt i et prosjekt som KAISER. Det har vært en nyttig milepæl for oss å jobbe mot, sier Edvardsen.

Edvardsen jobbet tidligere med lungepasienter på det private, ideelle LHL-sykehuset, og implementerte der et lignende digitalt verktøy for pasienter med kols.

– Digitale verktøy er framtiden. Vi har vist gjennom dette prosjektet at det er mulig å få det til, men det krever systematisk arbeid og at vi deler erfaringer på tvers. Nordlandssykehuset har vært flinke til å dele sine erfaringer med oss, og vi deler igjen erfaringer med Oslo universitetssykehus. Vi har nå kommet fram til en løsning der vi har ivaretatt alle personvernhensyn og datasikkerhet, og det kan vi være stolte av, sier Edvardsen, og poengterer:

–Digitale løsninger som tilrettelegger for individuell, persontilpasset behandling som også er nyttig for helsepersonell, er en vinn-vinn for alle: Pasienten får bedre oppfølging og kan potensielt leve lengre og ha det bedre, og det sparer sykehuset for tid og ressurser, sier Edvardsen. 

Anne Edvardsen er prosjektleder for KAISER på Ahus. Hun er bioingeniør, Phd og avdelingsleder ved lungemedisinsk avdeling ved sykehuset.

 

Dette er Villars i Roche helt enig i.

-Norge er et lite land og det er ikke lett å hente kliniske forskningsprosjekter eller studier hit. Skal vi tilrettelegge for kliniske studier i Norge, må vi ta i bruk nye digitale løsninger, sier Villars.

Hun er klar på at prosjektet handler om mye mer enn å legge til rette for en enkelt klinisk studie for Roche.

–Det vi alle har gjort i samarbeid her er et viktig arbeid for å legge til rette for studier for andre firmaer som også kommer til å ta i bruk digitale verktøy nå framover. Ikke minst har dette stor verdi for pasientene, sier Villars.

 

Viktig konkurransefortrinn for Norge

Siri Kolle er ansvarlig for kliniske studier i Inven2 og har håndtert avtalen for KAISER-prosjektet. Hun mener at å ta i bruk digitale løsninger i kliniske studier kan være et avgjørende konkurransefortrinn for å hente studier til Norge.

Siri Kolle

Siri Kolle er ansvarlig for kliniske studier i Inven2. Foto: Moment Studio/Inven2.

– Vi ser at det er et stort fokus på å ta i bruk nye digitale løsninger i kliniske studier internasjonalt og at utviklingen skjer raskt. KAISER er et eksempel, og jeg tror vi vil se en stor økning i denne typen prosjekter fremover. Det er viktig at vi i Norge får til å sette opp denne typen samarbeid på en rask og smidig måte slik at vi får tilgang på studier med integrerte digitale løsninger, sier Kolle.

 Hun forteller at Inven2 og Roche har jobbet tett og godt sammen om kliniske studier i mange år, og at selskapet har fokusert på å øke sin klinisk forskning i Norge de siste årene. Det bekrefter Villars.

-Roche er en sterk bidragsyter til  økt  studieaktivitet i Norge, også utenfor kreftområdet. Vi jobber tett med våre samarbeidspartnere for at Norge skal bli enda  bedre rustet og mer åpen for klinisk forsking, sier Villars.

Hun tror at IMPRESS-studien, som er en nasjonal studie innen persontilpasset kreftbehandling der avansert molekylær diagnostikk brukes for å bestemme hvilken persontilpasset behandling pasienten skal få, kan bidra til å sette Norge på kartet hos de globale legemiddelselskapene.

–KAISER skal også gå i indikasjoner som leverkreft og brystkreft, og det hadde vært fint å få med Norge i disse indikasjonene også, sier Villars.

Kolle sier at Inven2 ønsker å være en pådriver for å få studier til Norge, sammen med sykehusene og klinikerne.

–Roche har den senere tid tatt i bruk flere nye digitale løsninger i sine studier og det er viktig at vi viser i praksis at vi kan ta i bruk digitale løsninger i studier på en smidig måte, ikke bare for Roche, men for alle firmaer, sier Kolle.

Vellykket prosjektsamarbeid – læring for andre

Alle partene involvert i KAISER i Norge uttrykker sin begeistring for samarbeidet og prosessen der de har lagt grunnlaget som ligger bak inkluderingen av pasientene som starter nå.

-Ahus har gjort en kjempeinnsats i dette prosjektet, og det samme har Inven2 for å tilrettelegge for at alt av det formelle og juridiske er på plass, sier Villars.

Edvardsen forteller at mye av arbeidet som er gjort internt på sykehuset dreier seg om håndtering av personvernet til pasientene.

– Å ta i bruk digitale verktøy i pasientbehandlingen er komplisert på grunn av personvernhensyn og en tidligere domfellelse om lagring av personsensitive data utenfor EU. Dataene må selvfølgelig ikke havne i hendene på aktører i land som ikke har regler for å håndtere personvern. I tillegg har vi måttet finne ut av hvordan vi skal håndtere persondata utenfor våre andre regulære systemer. Alt dette har vi nå funnet en løsning på i KAISER-prosjektet, sier Edvardsen.

Villars forteller at den nøyaktigheten i arbeidet som er gjort på Ahus innen personvern er noe som har blitt lagt merke til internasjonalt, og som Roche globalt tar i bruk i de andre landene som deltar i KAISER.

Kolle i Inven2 deler Villars sin begeistring for arbeidet som er gjort på Ahus ledet av Anne Edvardsen.

 –Ahus har håndtert den interne forankringen av prosjektet veldig profesjonelt og det har vært et stort engasjement på tvers i sykehuset for å få dette prosjektet opp og stå. Det ble eksempelvis tidlig satt ned et tverrfaglig prosjektteam med prosjektleder, forskningsstøtte, personvern og informasjonssikkerhet fra Ahus og representanter fra Inven2, Kaiku Health og Roche. Sammen har vi alle jobbet målrettet for å lose prosjektet gjennom. Samtidig har Nordlandssykehuset delt sine erfaringer med implementering av Kaiku Health og personvernvurderinger. Dette har har vært nyttig og tidsbesparende for prosessen, sier Kolle.

Edvardsen håper imidlertid at Norge tar i bruk et system som Tyskland har etablert innen eHelse.

–Når et sykehus i Tyskland går gjennom prosessen tilsvarende den vi har gjort her, vil også andre sykehus i landet kunne ta løsningen i bruk. Det tenker jeg er en ordning vi bør ta i bruk i Norge også som vil være enormt ressurs- og tidsbesparende, sier Edvardsen.

Illustrasjoner av verktøyet. Foto: Kaiku.