Unikt privat-offentlig samarbeid tuftet på én avtale

Inven2 på Inspire
30. april 2019
INSPIRE er et historisk samarbeid mellom offentlige og private aktører for å få kunnskap om medisinbruk blant kreftpasienter i Norge. Til grunn for samarbeidet ligger én avtale, som alle parter har godkjent og underskrevet. Det er like historisk. Siri Kolle i Inven2 håper avtalen kan være en mal for andre privat-offentlig samarbeid innen helse. Noe som etterspørres i den nye Stortingsmeldingen om helsenæring.
Det var brede smil på Lena Holmstrøm i Kreftregisteret, Siri Kolle i Inven2 og ikke minst Katrine Bryne i Legemiddelindustrien (LMI) da INSPIRE ble lansert. Steinar Thoresen i Merck var i utlandet, men jublet der han var.

Lite visste de nær 150 deltagerne på lanseringen at disse fire og flere til hadde jobbet hardt i over halvannet år med å få prosjektet opp å stå.

-Jeg har lekt med tanken lenge om at det må gå an å utnytte dataene i Kreftregisteret til klinisk forskning. Siden jeg har jobbet der visste jeg de manglet oversikt over medikamentell behandling, ellers ville dataene deres være komplette, sier Thoresen.

Thoresen er INSPIRE sin «far» og har bakgrunn fra Kreftregisteret og flere internasjonale biofarmasøytiske selskaper. Nå er han Head of Oncology Strategy in the Nordics and Netherlands i Merck.

Sammen med LMI og Roche drodlet Thoresen videre på prosjektet. Kreftregisteret hadde jobbet opp mot myndighetene lenge for å få disse dataene på plass, og ville gjerne prøve denne tilnærmingen. I tillegg ble AbbVie med tidlig.

Imidlertid så prosjektgruppen raskt at de kunne trenge mer midler. Thoresen, Bryne, Holmstrøm og Espen Enerly fra Kreftregisteret reiste rundt på møter til alle de globale farmasøytiske bedriftene i Norge. De syv firmaene Bristol-Myers Squibb, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, Sanofi Genzyme og Takeda ble så med i samarbeidet, samt Kreftforeningen.

Og i dag har alle 13 aktørene som utgjør INSPIRE underskrevet og godkjent den samme avtalen. Dette gjør vanligvis ikke de store globale farmasøytiske bedriftene, og sier i grunn alt om engasjementet for å delta i dette unike prosjektet.

 

Komplette kreftdata

INSPIRE har blitt bejublet siden før det ble lansert. Helseminister Bent Høie kaller prosjektet «inspirerende» og VG dekket lanseringen.

Den positive oppmerksomheten INSPIRE møtes med, skyldes trolig at prosjektet skal løse et problem i dagens kreftbehandling på en snedig måte i en tid der politikerne ivrer etter privat-offentlige samarbeid innen helse.

Ved å hente ut rådata fra sykehusene så skal Kreftregisteret bidra til en oversikt over medikamentell behandling av kreftpasienter i dag, samt bakover i tid. For å etablere metodikken så er lungekreftpasienter og brystkreftpasienter valgt ut som pilot. Det var Roche som initierte og fikk på plass piloten på brystkreft. Med denne informasjonen på plass så vet man alt om hvordan den enkelte kreftpasient blir behandlet: Om vedkommende har fått kreften fjernet kirurgisk, eventuell strålebehandling, og hva slags medisiner vedkommende har fått, når og i hvilke mengder.

Dette er unik og viktig informasjon som kan bidra til ny næring og flere kliniske studier i Norge på sikt.

– Når vi gjennom INSPIRE får komplette data på hvordan alle norske kreftpasienter er behandlet, så er det enormt mye nyttig vi som samfunn kan gjøre med dette: Helseforetakene kan måles på pasientbehandlingen de gjør, helsemyndighetene kan evaluere om en behandling er effektiv og helseøkonomisk lønnsom få år etter godkjenning, og ikke minst kan industrien gjøre kliniske studier raskere og enklere enn tidligere, sier Thoresen.

 

Unike data med oppside for kliniske studier

Holmstrøm som er prosjektleder for INSPIRE har ikke hørt om lignende samarbeid mellom registre og farmasøytiske selskaper blant de nordiske Kreftregistrene, som er de eldste og ledende i verden.

-Etter at vi kom i gang med INSPIRE så har jeg fått informasjon om at i England så har de et lignende prosjekt. De løser datauthentingen fra sykehusene slik vi skal, som medfører minst mulig arbeid for sykehusene, samtidig som pasientsikkerheten er ivaretatt. Det er en god verifikasjon for oss at vi har tenkt riktig, sier Holmstrøm.

Det at ni globale, farmasøytiske bedrifter har ønsket å være med i INSPIRE, skyldes den strategiske innfallsvinkelen prosjektet har. Det ligger en klar næringsverdi i prosjektet.

-På sikt kan dataene vi henter inn resultere i ny næring og bedre kliniske studier. For eksempel vil det være både billigere og enklere å gjennomføre studier i Norge når informasjon om bruk av legemidler blant studiepasientene kan hentes rett ut fra Kreftregisteret. I tillegg vil det være enklere å finne riktige pasienter til studier ut fra denne kunnskapen, sier Holmstrøm.

Dette kan være en stor tilleggsverdi når de globale farmasøytiske selskapene og biotekindustrien skal vurdere i hvilke land og ved hvilke sykehus de skal legge sine kliniske studier.

Holmstrøm tror en viktig merverdi for den globale farmasøytiske industrien er samarbeidsmodellen prosjektet har lagt seg på.

-Inven2 står for en profesjonalisering av den formelle avtalebiten som har vært viktig i prosjektet sammen med LMI sin rolle inn. Det medfører at prosjektet oppfattes seriøst og troverdig. Det er ikke kun vi i Kreftregisteret som ber om midler til å gjøre noe vi trenger. INSPIRE er et samarbeid alle ser nytten av, sier Holmstrøm.

Kolle mener selve avtalen og den erfaringen partene har høstet fra et komplekst privat-offentlig samarbeid, kan være svært verdifull for andre.

-I «Stortingsmeldingen om helsenæringen» legger Regjeringen stor vekt på å styrke samarbeidet mellom offentlige og private aktører. Det arbeidet vi har lagt ned i samarbeidet om INSPIRE og avtalen bak, bør være en inspirasjon og en mal for andre som ønsker å etablere privat-offentlige samarbeid innen helse, sier Kolle.

 

Unik samarbeidsavtale

Katrine Bryne er ansvarlig for kliniske studier i LMI, og har sammen med Siri Kolle som er Vice President Clinical i Inven2, stått for den overordnede utarbeidelsen av avtalen. De har fått juridisk bistand fra Anne-Marie Bjørgo, advokat i Inven2 og Ane Breiviga, advokat i LMI for å utforme avtalen.

-Dette er et nybrottsarbeid innen samarbeid. Jeg er ikke kjent med at denne typen avtaler er gjort tidligere, der 13 aktører har signert én og samme avtale, sier Bryne.

Inven2 har som mandat å håndtere alle juridiske, økonomiske og avtalemessige forhold mellom Oslo universitetssykehus og næringslivet. Siden Kreftregisteret er underlagt Oslo universitetssykehus har Inven2 hatt en viktig rolle med å ivareta Kreftregisterets rettigheter og sikre at avtalen som ligger bak INSPIRE er ryddig og transparent.

-Vi har fått til dette fordi alle partene har vært entusiastiske for prosjektet og sett nytten fra dag én. Det at alle partene har skrevet under på én avtale er unikt, men har også vært helt nødvendig, sier Kolle.

Holmstrøm har bakgrunn som studiesykepleier og er svært takknemlig for at Inven2 har tatt hånd om det avtalemessige i prosjektet.

-Da vi startet prosjektet så hadde jeg ingen erfaring med å samarbeide med Inven2 eller industrien. Inven2 har tatt seg av hele prosessen og jeg trengte ikke å sette meg inn i detaljene i avtaleverk eller lignende. Det tok Inven2 seg av, og kommuniserte med Kreftregisteret egen jurist hele veien, sier Holmstrøm.

Holmstrøm berømmer også LMI sitt engasjement inn i prosjektet, som er langt utover det en bransjeforening vanligvis bidrar med inn på vegne av medlemmene sine.

– Katrine Bryne fra LMI og Steinar Thoresen har gjort en kjempejobb opp mot de farmasøytiske selskapene for å få de til å bli med inn i dette prosjektet, sier Holmstrøm.

 

Fakta:

  • INSPIRE står for «INcreaSe PharmaceutIcal REporting» og er et samarbeid mellom Kreftregisteret, Inven2, Kreftforeningen, Legemiddelindustrien (LMI) og ni globale farmasøytiske selskaper
  • De farmasøytiske selskapene som i dag deltar i prosjektet er: Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi Genzyme og Takeda
  • Helseminister Bent Høie omtalte prosjektet som nettopp «inspirerende» da han snakket på Dagens Medisin sin årlige Kreftkonferanse der INSPIRE ble omtalt en uke før lanseringen
  • Det har tatt 1,5 år å komme i gang med prosjektet, men INSPIRE bygger på én solid samarbeidsavtale mellom alle 13 aktører som deltar i prosjektet

 

Les denne saken for utfyllende informasjon om INSPIRE.