Vi bistår med patenteringen

Når du som forsker har oppdaget noe nytt som du tror kan ha et kommersielt potensial, så er Inven2 her for å bistå deg. Patentering kan være en av mulighetene for å beskytte oppfinnelsen din.

Alle offentlig finansierte innovasjonsprosjekter bør budsjettere for patentbeskyttelse i søknad om støtte. Dette gjelder særlig Forskningsrådets programmer for innovasjon og kommersialisering, og innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo.

Les mer om patentering:

Vil du vite mer?

Irene Fjeldahl Johannesen, M.Sc.

Irene Fjeldahl Johannesen, M.Sc.

IPR Manager

Innovation

Tlf. 40 88 71 45

Kirsten Stangebye, M.Sc.

Kirsten Stangebye, M.Sc.

IPR Manager

Innovation

Tlf. 93 29 48 90

Bakgrunn

Patentsystemet innebærer en byttehandel mellom oppfinnere og samfunnet som skal stimulere til innovasjon. Patentsøkere kan få patent i bytte mot publisering av en detaljert beskrivelse av selve oppfinnelsen. Uten patentsystemet ville industrien i mye større grad måtte satse på hemmelighold.

Et patent gir en enerett til kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen i maksimalt 20 år. Patenter som beskytter et legemiddel med markedsføringstillatelse kan være i kraft i inntil 25 år. Når patentet utløper, er oppfinnelsen fritt tilgjengelig for alle. Patentet gjør det mulig å hindre konkurrenter i å utnytte den patenterte oppfinnelsen i en periode. Dette kalles patentbeskyttelse. Patentbeskyttelsen reduserer kommersiell risiko, og er ofte avgjørende for å lykkes med utlisensiering eller etablering av et selskap basert på oppfinnelsen.

Patentbeskyttelse er kostbart, særlig dersom beskyttelsen skal gjelde i mange land. Inven2 vil søke patent for en oppfinnelse når verdien av patentbeskyttelsen klart overstiger kostnadene. Verdien av et patent avhenger av hvor attraktivt det er for andre å utnytte oppfinnelsen kommersielt, sammenlignet med å finne alternativer eller vente til patentet løper ut.

Kriterier for patent

Følgende vilkår må være oppfylt for å få patent:

  • Det må foreligge en oppfinnelse.
  • Oppfinnelsen må kunne utnyttes industrielt.
  • Oppfinnelsen må være ny.
  • Oppfinnelsen må inneha oppfinnelseshøyde.
  • Oppfinnelsen skal være beskrevet så tydelig at en fagperson på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den.

Patentsystemet

Et patent er en nasjonal rettighet. Det betyr at et patent må søkes og eventuelt innvilges i hvert enkelt land. Det største markedet er ofte USA, så patentbeskyttelse der vil ofte ha størst verdi. Det finnes enkelte regionale ordninger hvor man med én søknad kan få innvilget patent i alle land innenfor regionen. Den viktigste regionen for oss er den europeiske, EPO, hvor også Norge er medlem.

Både Europa og USA har et «first to file»-system, hvilket betyr at den som søker patent først får retten til patentbeskyttelse av en patenterbar oppfinnelse. Det spiller ingen rolle hvem som fant den opp først.

Den første patentsøknaden som beskriver en oppfinnelse kalles ofte for en prioritetssøknad. «Prioritet» innebærer at man kan vente i inntil 12 måneder etter at prioritetssøknaden ble innlevert med å søke patent i andre land, og samtidig få prioritetssøknadens innleveringsdato, prioritetsdatoen, som tellende. Dette utsetter kostnader og gir patentsøkere bedre tid til å vurdere hvor de ønsker patentbeskyttelse.

Patent Cooperation Treaty (PCT) er et internasjonalt søknadssystem som gjør det enklere å søke patent på den samme oppfinnelsen i flere land. En internasjonal granskingsmyndighet utfører patenterbarhetsvurdering av oppfinnelsen. Ved å benytte PCT-systemet kan man vente i 30 – 31 måneder etter den første innleveringsdatoen, prioritetsdatoen, før man bestemmer hvilke land man ønsker å søke patent i. PCT innvilger imidlertid ikke patenter. Det gjøres av de enkelte land og eller regioner.

Typisk tidslinje for Inven2s patenteringsprosess

Inven2 innleverer som hovedregel en prioritetssøknad i Storbritannia, EPO, USA eller Norge. Innen 12 måneder sender vi inn en PCT-søknad basert på prioritetssøknaden, dersom oppfinnelsen fremdeles er vurdert til å være patenterbar og av signifikant verdi.

PCT-søknaden publiseres 18 måneder etter prioritetsdatoen.

Patentsøkere kan vente 30 måneder før de bruker PCT-søknaden til å søke patent i de enkelte land og eller regioner. Dette kalles for å gå inn i nasjonalfase. I nasjonalfase foregår det en skriftlig forhandling mellom patentsøker og patentverk om hvorvidt oppfinnelsen er patentérbar, det vil si om den oppfyller de fem kriteriene for et patent. Denne prosessen koster mye dersom man må forhandle lenge med mange patentverk.

Dersom oppfinnelsen er patentérbar, har patentsøker rett til å få patent, men det er ikke uvanlig at det går fire til åtte år fra prioritetsdatoen til et patent innvilges.

Patentering og publisering

På grunn av kriteriet om at oppfinnelsen skal være ny, må en patentsøknad sendes inn før oppfinnelsen blir snakket om eller skrevet om i offentligheten. Dette er et absolutt krav og gjelder ikke bare publisering av vitenskapelige artikler, men alle former for offentliggjøring, også foredrag inkludert tittel, sammendrag/abstract og postere. Det er særlig viktig å være oppmerksom på digitale publiseringer. Tittel og sammendrag på et abstract eller poster blir ofte lagt ut digitalt lenge før selve konferansen, og dette regnes som en offentliggjøring.

I USA finnes en nødløsning dersom oppfinnerne har publisert oppfinnelsen sin uten å søke patent først. Oppfinnerne kan der levere inn en patentsøknad i løpet av 12 måneder etter publiseringen og likevel få patent. I Europa har man ikke dette systemet.

For de aller fleste kommersialiseringsprosjekter vil det være en ulempe om oppfinnerne publiserer oppfinnelsen i prioritetsåret. Da kan man fort gå glipp av fordelene som gjelder prioritetsåret. Derimot vil det som oftest være helt i orden med publisering etter at en PCT-søknad er sendt inn.

Hvem er oppfinneren eller oppfinnerne?

Å avgjøre hvem som er oppfinneren eller oppfinnerne er å besvare spørsmålet: Hvem fant opp den oppfinnelsen som defineres av patentkravene. Se detaljert veiledning her.

Oppfinnerskap er ikke ment å anerkjenne alle som bidrar til et prosjekt, men er ment å identifisere dem som har gitt faktiske og kvalifiserte intellektuelle bidrag som fører til en oppfinnelse.

Patentsøknaden

En patentsøknad bør skrives av en erfaren patentfullmektig, og Inven2 samarbeider med ulike patentkontorer som dekker alle relevante tekniske fagområder.

For at patentfullmektigen skal kunne skrive en god patentsøknad, må oppfinnerne levere en detaljert beskrivelse av de eksperimentene som er utført og gi en sammenstilling av alle relevante data med forklarende tekst.

Det er også nyttig med oppfinnernes input på hvordan oppfinnelsen skal defineres, hvor bredt den kan beskyttes og hvilke alternativer og varianter som vi bør prøve å dekke i patentkravene. Ofte er det hensiktsmessig å diskutere dette med patentfullmektigen på telefon eller i et møte.

Inven2 ønsker alltid at oppfinnerne leser igjennom patentutkastet før det sendes inn, slik at vi sikrer at oppfinnelsen blir riktig beskrevet. Dette er viktig da det er begrensede muligheter til å gjøre endringer i teksten etter innlevering, men det kan legges til nye eksempler innenfor de første 12 månedene. Patentkravene kan endres underveis i saksbehandlingen, men kun innenfor den ordlyden som finnes i patentbeskrivelsen. Derfor er konsistens i terminologi og klarhet i patentkravene svært viktig.

Patentfullmektigene bistår også med saksbehandlingen av patentsøknadene frem til godkjente patenter. Underveis i saksbehandlingen vil det også ofte være nyttig med input fra oppfinnerne.  Dette gjelder spesielt i forhold til dokumenter, prior art, som ofte siteres av patentmyndighetene og påstås å være hindrende for ett eller flere patentkrav.

Krav til patentsøknaden

Patentsøknaden må ha en beskrivelse av oppfinnelsen og patentkrav som definerer det som ønskes beskyttet i et patent. Utformingen av patentsøknaden er derfor viktig for å sikre at man oppnår beskyttelse som har kommersiell verdi.

Patentsøknaden må inneholde en detaljert beskrivelse av minst én måte å utføre oppfinnelsen på. Et enkelt eksempel kan være tilstrekkelig. Om patentkravene dekker et bredt felt, er det nødvendig med en beskrivelse av flere eksempler. Det kan og være viktig å beskrive alternative måter å utforme oppfinnelsen på, som dekker hele området som beskyttes av kravene.

Det er ikke nødvendig å beskrive forskningen som ligger bak oppfinnelsen eller vite grunnen til at oppfinnelsen virker.

Hvert patentkrav skal angi de trekk som er nødvendige for å oppnå den tilsiktede virkning.

For oppfinnelser innen kjemi og livsvitenskap er eksperimentelle data ofte svært viktige for å underbygge at oppfinnelsen vil virke i hele kravets omfang. Det er vanskelig å generalisere ut fra et enkelt eksempel innen disse teknologiske feltene.

Det er mulig å legge til nye eksperimentelle data i løpet av de første 12 månedene, det vil si i prioritetsåret. Dersom de nye dataene medfører en utvidelse eller endring av beskyttelsesomfanget, så vil ikke dette ha rett til prioritet fra den første innleveringsdatoen. I slike tilfeller vil publisering i prioritetsåret kunne begrense mulighetene for patent.

Her kan du lese mer:

Her kan du søke i publiserte patenter: