Mer om selskapsetablering

Selskapet vil som regel etableres av Inven2, men det kan også opprettes av oppfinner. Se også «Veiviseren for Oppstartsbedrifter» – punkt 11 for mer informasjon. 

Inven2 oppretter selskap sammen med oppfinner

En gründer er en som tar en hovedrolle i den forretningsmessige utviklingen av selskapet. Det kan være en oppfinner, eller en annen person med forretningsmessig bakgrunn. I de tilfeller gründer ikke er en av oppfinnerne, vil det likevel ofte være behov for involvering av en eller flere oppfinnere i den videre utviklingen. Oppfinner kan da f.eks. ha en deltidsansettelse i selskapet (der dette tillates av arbeidsgiver), fungere som forskningsmessig rådgiver, eller samarbeide med selskapet som ren akademisk forsker (typisk regulert av avtale mellom selskapet og forskerens arbeidsgiver).

Private investorer sikrer kapital til utvikling og får andeler av selskapet. Inven2 kan i noen tilfeller også investere kapital i tidlig fase, slik at selskapet har kapital til utvikling. Ofte stimuleres andre investorer til å delta. Vanligvis ansettes det en administrerende direktør med erfaring som gründerskap eller en serieentreprenør til å utvikle selskapet. Administrerende direktør får lønn og får ta del i incentivsystemet som normalt etableres av selskapets styre.

I Inven2s avtaler med eierne er det spesifisert at tredelingsmodellen også skal gjelde ved selskapsetablering. Dette innebærer at eierinstitusjonens andel av stiftelsesaksjene tredeles, men bestemmer ikke hvordan eierandelene for øvrig fordeles.

Dersom du som er oppfinner skal ha en aktiv rolle i selskapet må du tillatelse fra arbeidsgiver for å drive bierverv. Mer om dette finner du i «Veiviseren for Oppstartsbedrifter» – punkt 14.

Oppfinner oppretter selskap alene

Oslo universitetssykehus og Universitetssykehus har gitt Inven2 ansvaret for å velge strategi for kommersialisering. Inven2 vil alltid rådføre seg med oppfinner(ne) før valget tas, slik at vi får best mulig grunnlag for å velge den kommersialiseringsstrategien som gir de beste forutsetninger for en vellykket kommersialisering og verdiskapning. 

Dersom Inven2 og oppfinner(ne) kommer frem til at oppfinner(ne) kan opprette selskap på bakgrunn av oppfinnelsen på egen hånd, må arbeidsgiver først gi tillatelse til bierverv.

Oppfinner vil være ansvarlig for forretningsutviklingen. Inven2 kan lisensiere rettigheter til kommersiell utnyttelse av arbeidstakeroppfinnelsen til selskapet, dersom det kan dokumentere tilstrekkelige ressurser i form av adgang til kompetent ledelse og finansiering til å utvikle innovasjonen videre mot et marked. Lisensiering til et oppfinnerstiftet selskap vil skje etter samme prinsipper som for lisensiering til etablert industri. De viktigste prinsippene er at arbeidsgiver beholder eierskap til eventuelle patenter, at lisensavtalene inngås på markedsmessige betingelser, og at eier, oppfinnere og Inven2 skal kunne ta del i en eventuell fremtidig suksess.

Inven2 vil ikke kreve aksjer i ditt selskap, men vil kunne bli aksjonær hvis selskapet ønsker å betale for en lisens med aksjer.

I tilfeller hvor det ikke er snakk om en arbeidstakeroppfinnelse og dette blir skriftlig bekreftet av arbeidsgiver, står oppfinner fritt til å starte selskap basert på oppfinnelsen.

Exit-strategi

Inven2s mål er å bidra til økt kommersialisering av oppfinnelser. Det er sentralt å ha tilstrekkelig omløpshastighet av kapitalen for å kunne bidra til kommersialiseringsprosessen i flere selskaper. En børsnotering vil være å anse som en likviditetshendelse for Inven2 og vil derfor benyttes til å realisere 1/3 av aksjeinnehavet i forbindelse med en børsnotering. Som en av de første investorene i et selskap vil Inven2 som oftest ha behov for å realisere også de siste 2/3 tidligere enn mange andre investorer som kommer inn senere.

Vil du vite mer?

Jens Halvard Grønlien

Jens Halvard Grønlien

Vice President Innovation

Innovation

Tlf. 412 37 833

Mohammed Amarzguioui, Ph.D.

Mohammed Amarzguioui, Ph.D.

Vice President Project Management

Innovation

Tlf. 99 35 49 29