Vi ønsker din tilbakemelding

5. januar 2022
Inven2 gjennomfører på nyåret 2022 en brukerundersøkelse for å få tilbakemelding fra forskere og samarbeidspartnere på jobben vi gjør. Informasjonen og innsikten den gir oss vil danne grunnlag for videre utvikling av våre tjenester og organisasjonen.

 

Brukerundersøkelsen av 2022 er den åttende undersøkelsen Inven2 gjennomfører siden 2013 for å få konkrete innspill på hva vi kan gjøre bedre, og hva vi strategisk sett bør satse tyngre på.

Se mer om de tidligere undersøkelsen og hvilke grep vi har tatt for å imøtekomme innspill nedenfor.

Respons Analyse, et av Norges største analysebyråer, står for den praktiske gjennomføringen og analysen av tilbakemeldingene fra brukerundersøkelsen.

 

Brukerundersøkelsen av 2022 vil være todelt:

 • Den ene delen er en kvantitativ del, utformet som et digitalt spørreskjema.
  Dette er en generell kartlegging av forskernes erfaring med Inven2 og hvor fornøyd de er med tjenestene vi tilbyr dem.
  Målgruppen for denne undersøkelsen er forskere ansatt ved Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst som har levert DOFI, en kommersialiseringsidé, til Inven2 de siste fire årene eller har hatt deltatt i et kommersialiseringsprosjekt sammen med Inven2 de siste 6 årene.

 

 • Del to er en kvalitativ del basert på telefonintervjuer.
  Tema er etablering av forskningsbaserte bedrifter.
  Målgruppen for undersøkelsen er alle som tar del i etableringen av bedrifter basert på forskning, det vil si investorer, forskere som har etablert bedrift, deres ledere, gründere som leder bedrifter spunnet ut av forskning, samt nøkkelpersoner i økosystemet vårt, som for eksempel ansatte i inkubatorer.

 

Den digitale brukerundersøkelsen sendes ut i uke 2 og respondentene for den kvalitative undersøkelsen blir kontaktet i uke 2 til 4.

«Vi håper på god deltakelse i begge delene av denne undersøkelse, og ber alle som får en e-post eller blir oppringt, om å dele sine synspunkter, både positive og negative. Tilbakemeldingene vi får er viktig for vårt fremtidige arbeid. Vi kan love at vi tar med oss responsen videre i vårt daglige arbeid med å omgjøre forskning og kunnskap til samfunnsnyttige produkter og tjenester», sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

 

Ole Kristian Hjelstuen

Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2. Foto: Moment Studio/Inven2.

Siste i en lang rekke brukerundersøkelser

Inven2 har siden etableringen i 2010 gjennomført syv brukerundersøkelser, og har i tillegg blitt evaluert og sammenlignet med internasjonale teknologioverføringskontorer verden overfor.

 «Hensikten med så hyppige undersøkelser har vært å få tilbakemeldinger fra våre brukere og samarbeidspartnere på både vårt daglige arbeid og på konkrete strategiske veivalg, og hva vi bør tenke på rundt dem. Basert på innspillene har vi igangsatt flere ulike tiltak for å forbedre oss og møte forventningene, sier Hjelstuen.

 

Nedenfor er et utvalg av hva tidligere brukerundersøkelser har ført til av endringer så langt:

 • I 2013 ble det gjennomført en undersøkelse blant forskere der tilbakemeldingen var at mange ikke visste hva Inven2 var, og at de som var i interaksjon med Inven2 ønsket mer dialog. Basert på dette ble Inven2 sine ansatte utplassert i ulike forskningsmiljøer, dialogen mellom forskerne og de ansatte i Inven2 ble hyppigere, og markedsføringen av Inven2 sine tjenester ble intensivert.

 

 • I 2015 la Inven2 en ny tre-års strategi, og i forkant av denne ble det gjennomført intervjuer med ledende forskere, klinikere, og investorer. Tilbakemeldingene ble implementert i strategien for å imøtekomme behovene til disse viktige målgruppene.

 

 • I 2017 viste en spørreundersøkelse blant flere målgrupper at nettsiden til Inven2 var deres viktigste kilde til informasjon. Basert på dette ble det utarbeidet og lansert nye nettsider i 2020 som i større grad enn før inneholder målgruppespesifikk informasjon, suksesshistorier og eksempler til inspirasjon.

  I tillegg førte svarene på denne undersøkelsen til at de ansatte i Inven2 endret måten de arbeidet med prosjektene sine på: Forskerne fikk raskere behandlet sine DOFI-er og det ble implementert en ny arbeidsprosess for prosjektene som ble tatt opp i Inven2. Alle ansatte fikk trening i prosjektledelse (Prince-2) for å sikre lik prosjekthåndtering i hele organisasjonen, og det ble innført digitale verktøy for å sikre bedre styring og framdrift i prosjektene i innovasjonsteamet og det kliniske teamet.