Informasjon til ledere

Oppmuntrende ledere er viktig for at de ansatte bidrar til innovasjon. Det rapporterer forskere og klinikere ved Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst. Linjeleder har i tillegg et viktig ansvar for å bidra til at det som er avtalt blir levert, og for at arbeidsgivers retningslinjer og forpliktelser følges av den ansatte.
Når en avtale er utarbeidet av Inven2 kan linjeleder være trygg på at avtalen er utarbeidet på vegne av arbeidsgiver og kan signeres uten ytterligere juridisk vurdering. Ressursbruk og tidslinjer som den ansatte forplikter seg til, er det imidlertid viktig at linjeleder tar stilling til og går god for. Se «Veiviser for oppstartsbedrifter» for mer informasjon her.

Ansattes plikt å melde inn oppfinnelse

Den enkelte ansatte har ansvar for å melde oppfinnelser til Inven2. Det er arbeidsgiver som etter norsk lov eier oppfinnelsen. Doktorgradsstudenter og postdoktorer regnes som ansatte, mens andre studenter eier oppfinnelsene sine selv.

Arbeidsresultater som gir innovasjoner meldes til Inven2 som en «Disclosure of Invention/innovation», forkortet til DOFI. Skjema for å sende inn DOFI finner du her. Inven2 tar gjerne et møte i forkant av at DOFIen sendes inn, og vi vil gjerne inn så tidlig som mulig i et innovasjonsløp. Se mer om dette her.

Publikasjon og patentering

Arbeidstakeroppfinnelsesloven gir den ansatte tillatelse til å publisere sine arbeidsresultater i et vitenskapelig tidsskrift knyttet til en oppfinnelse. Det er viktig at planer om publisering blir informert om i forbindelse med innmelding av oppfinnelsen.

Den ansatte må i tillegg avklare at eventuell publisering ikke ødelegger for muligheten for å få patent på oppfinnelsen (se mer om dette under patentering). Når det gjelder publisering er det sjelden patentering forsinker publiseringsprosessen.  Inven2 vil ivareta den ansattes rettigheter til å publisere i avtaler med industri.

Tredelingsmodellen for inntekter og utgifter

Ansatte ved Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst som leverer en oppfinnelse til Inven2 som kommersialiseres, får en tredjedel av fremtidige inntekter, samtidig får arbeidsgiver og Inven2 hver sin tredjedel.

Arbeidsgiver lar ofte større deler av sin tredjedel gå til ny forskning og innovasjon i oppfinnergruppen. Inven2s tredjedel går til å fremme innovasjon og kommersialisering av nye oppfinnelser, siden eierne ikke tar ut utbytte fra Inven2.

Denne tredelingsmodellen er finansieringsmodellen eierne har valgt for Inven2. Modellen innebærer at de kommersialiseringene som genererer inntekter vil være med på å betale for innsatsen med de som ikke lykkes.

Mesteparten av Inven2s arbeid med innovasjonsprosjektene dekkes time for time av tildelinger fra virkemiddelapparatet inn på de enkelte innovasjonsprosjektene. Utgifter til patenter og andre påløpte utgifter Inven2 har hatt som ikke er dekket i innovasjonsprosjektene, kan komme som fradrag fra kommersialiseringsinntektene.

Vurdering av oppfinnelsen

Inven2 skal i løpet fire måneder avgjøre om vi ønsker å opprette et innovasjonsprosjekt på bakgrunn av oppfinnelsen, eller ikke. Inven2 ønsker å bestemme seg raskere, helst innen to måneder. Les mer her. Der en oppfinnelse er utydelig eller mangler data, må Inven2 vente med å ta en avgjørelse til nødvendig informasjon er på plass.

Dersom Inven2 velger å ikke gå videre med kommersialisering av oppfinnelsen vil arbeidsgiver og ansatt bli informert om dette og eierskapet til oppfinnelsen bli tilbakeført til oppfinner. Her er det igjen avgjørende hvor du er ansatt. Se mer om dette i «Hvem eier hva». Se mer om kriteriene vi vurderer oppfinnelsen etter her.

Oppfinner eier da oppfinnelsen sin selv og har anledning til selv å utvikle den mot et marked. Det blir da en sak mellom den ansatte og leder om idéen kan utvikles som en bigeskjeft for den ansatte. Det ligger begrensninger i arbeidsgivers retningslinjer for å utvikle en privat idé ved hjelp av arbeidsgivers ressurser.

Videreutvikling av oppfinnelsen

En eller flere av oppfinnerne må vanligvis ta en aktiv rolle i den tidligste utviklingsfasen av innovasjonsprosjektet. De må bidra til å skaffe mer data for å verifisere at oppfinnelsen er god og gjøre oppfinnelsen verdt å investere i for investorer eller industri. Dette gjøres best i miljøene oppfinnelsen kommer fra.

Inven2 vil sammen med oppfinner og arbeidsgiver søke om at innovasjonsprosjektet får finansiering gjennom innovasjonsmidler fra Forskningsrådet, Helse Sør-Øst eller Universitetet i Oslo. Inven2s arbeid med patentering, forretningsutvikling og prosjektledelse for å sikre framdrift i innovasjonsprosjektet må dekkes av disse midlene.

Lisens eller oppstartsselskap?

Kommersialisering av innovasjonsprosjektet kan gjøres gjennom en lisens til etablert industri eller et oppstartselskap. Les mer om dette her og her.

Oppfinneren får en tredjedel av lisensinntektene, som kan bestå i både milepælsutbetaling og royalties. Oppfinnere løper ikke noen personlig økonomisk risiko underveis i prosjektet, og kan få en tredjedel av fremtidige inntekter. Dersom det riktige er å starte et selskap som skal utvikle innovasjonen kan dette gjøres av Inven2.

Fordeling av stiftelsesaksjene skjer i forhold til hvem som bidrar i etableringen av selskapet og hvem som skal bidra framover.

Oppfinneren har rett til en tredjedel av andelen stiftelsesaksjer som tilfaller Inven2. Andelen forhandler Inven2 frem med andre investorer og eventuelt gründere. Oppfinner har anledning til å investere i selskapet på linje med andre i forbindelse med senere emisjoner. Normalt etableres det et insentivsystem for nøkkelpersoner som er viktige for selskapets utvikling. Slike systemer besluttes av oppstartselskapets styre og generalforsamling.

Et selskap kan også etableres av oppfinner selv dersom vedkommende kan ha bigeskjeft hos sin arbeidsgiver. Da er det oppfinner som fordeler stiftelsesaksjene og forhandler med investorer og andre bidragsytere. I begge tilfeller er det et krav at oppstartselskapet kan dokumentere tilstrekkelige ressurser i form av adgang til kompetent ledelse og finansiering til å utvikle innovasjonen videre mot et marked.

Vil du vite mer?

Ole Kristian Hjelstuen Prof., Ph.D.

Ole Kristian Hjelstuen Prof., Ph.D.

CEO

Legal & Communication

Tlf. 90 82 47 24