Veien videre for din oppfinnelse

Etter etablering av et kommersialiseringsprosjekt vil Inven2 i samråd med deg lage en omforent verifiseringsplan for oppfinnelsen.

Arbeidet med å lage verifiseringsplanen starter med et prosjektoppstartsmøte hvor Inven2, oppfinnere og representanter for arbeidsgiverne deltar.

I møtet gjennomgås Inven2s foreløpige konklusjoner fra DOFI-evalueringen. Disse deles med oppfinnerne før møtet. I tillegg vil vi diskutere elementer som skal inngå i verifiseringsplanen.

Verifiseringsplanen vil være dynamisk og milepælsfokusert. De viktigste forutsetningene for framdrift i prosjektet etableres og avklares i oppstarten, og sjekkes av med jevne mellomrom. Vi vil kunne avslutte prosjektet dersom det kommersielle potensialet faller av forskjellige grunner. Dette kan være endret konkurransesituasjon, mindre gode resultater fra forskning og utvikling eller andre faktorer.

En verifiseringsplan vil typisk inneholde:

  • Produktdefinisjon: En oppfinnelse som skal kommersialiseres må «produktifiseres». Et produkt er noe som en industriell aktør eller investor er villig til å betale for å tilegne seg. Dette kan være fysiske produkter, tjenester, patenter, dokumentasjon eller kunnskap. Jo tydeligere produktet og dets nytteverdi er, jo lettere vil det være å selge det. Vi hjelper deg til å definere et spisset produkt.
  • Markedskartlegging og posisjonering: Produktdefinisjonen danner grunnlaget for en markedsanalyse. Vi kartlegger konkurrerende løsninger og hvordan produktet passer inn i dette markedet. Dette kan lede til alternativ posisjonering hvis produktet kan ha ulike bruksområder. Markedskartleggingen vil også identifisere potensielle lisenstakere.
  • Teknisk (produkt) verifisering. Produktets egenskaper må dokumenteres tilstrekkelig til at en industriell aktør eller investor blir overbevist om fordelene ved det, og er villig til å ta risikoen og kostnadene knyttet til videre utvikling. De fleste forskningsaktivitetene vil normalt utføres av oppfinnerne, siden de besitter ekspertisen. Viktige forsøk kan også gjøres hos tredjepart gjennom å kjøpe inn tjenester. Sistnevnte er spesielt viktig der det er behov for industriell spesialkompetanse, for eksempel innen legemiddelutvikling.
  • Avtaleverk. I forbindelse med verifisering av oppfinnelsen kan det være aktuelt å inngå avtaler med andre aktører. Dette kan være avtaler om taushetsplikt, materialoverføring eller samarbeid. Våre advokater hjelper til med å lage disse avtalene. Se her for mer informasjon om våre juridiske tjenester.
  • Markedsbeskyttelse. Kommersialisering av de fleste produkter vil kreve en eller annen form for markedsbeskyttelse. Den vanligste formen for markedsbeskyttelse som Inven2 benytter er patentering. Inven2 kartlegger behovet for patentbeskyttelse og foretar patenterbarhetsanalyser og utvikler en strategi for patentbeskyttelse. Det er viktig å være klar over at patentering er et middel for kommersialisering, ikke et mål i seg selv. Patenteringsstrategien må derfor ta høyde for produktdefinisjon, markedsposisjonering og planer for teknisk verifisering. Der hvor det er aktuelt vil man også vurdere andre markedsbeskyttelsesstrategier. Det kan være regulatorisk beskyttelse, varemerkebeskyttelse, copyrights, og hemmelighold. Se her for mer informasjon om patentering. 
  • Industrikontakt. Inven2 ønsker å kontakte industri så snart vi har data som kan være av interesse, gitt at det ikke ødelegger muligheten for patentbeskyttelse. Du kan bli forespurt om å bidra med din fagkompetanse til samtaler med industripartner. Hensikten med tidlig kontakt med industri er å presentere og få tilbakemelding på produktet. Da kan vi få verdifulle tilbakemeldinger om posisjonering og utviklingsplaner.
  • Kommersialiseringsstrategi. Kommersialisering av din oppfinnelse skjer enten i form av en lisensavtale med en etablert industriaktør eller ved å etablere et nytt selskap for å kommersialisere oppfinnelsen. Vi vil i samråd med deg velge den kommersialiseringsstrategien som gir de beste forutsetninger for en vellykket kommersialisering og verdiskapning.
  • Finansieringsstrategi. Det er viktig at kommersialiseringsprosjektets utviklingsplan er gjennomførbar. Vi vil sammen med deg identifisere eventuelle finansieringsbehov som må dekkes for å sikre god framdrift. Ulike kilder til innovasjonsmidler kan være aktuelle. Søknader om innovasjonsmidler må inneholde et tydelig kommersielt mål, og budsjettere med kostnader til nødvendige forskning- og utvikling, markeds- og patenteringsaktiviteter under prosjektet.

Vil du vite mer?

Jens Halvard Grønlien

Jens Halvard Grønlien

Vice President Innovation

Innovation

Tlf. 412 37 833

Mohammed Amarzguioui, Ph.D.

Mohammed Amarzguioui, Ph.D.

Vice President Project Management

Innovation

Tlf. 99 35 49 29