• Norsk
  • English

Økonomioppfølging

Vi har ansvar for studiekontoen. Vi sørger for kvartalsvis fakturering av sponsor basert på fremdrift i studien, ut fra fakturagrunnlag utfylt av senteret eller av sponsor. 

Vi betaler:

  • Sykehuset for påløpte driftskostnader på grunnlag av faktura. Alle fakturaer til Inven2 må ha et eget PO-nr. (Purchase Order-nr). Ta kontakt med accounting@inven2.com før faktura sendes for å få et PO-nr.
  • Ekstra reiseutgifter for pasientene
  • Andre ”pass-through” kostnader, f. eks. ekstra medisiner, måltider osv.

Det er viktig at alle henvisninger til undersøkelser på sykehuset er merket med prosjektnummer (M-nummer) slik at det kan danne grunnlag for fakturering fra disse avdelingene

Refusjon av pasienters reise

Vi lager et eget skjema tilpasset studien (merket med prosjektnummer) som sendes studiekoordinator. Utfylte skjemaer returneres til oss sammen med kvitteringer og eventuell annen dokumentasjon. Skjemaene må returneses løpende underveis i studien. Eventuell km. godtgjørelse blir innberettet til skattemyndighetene. Skjemaet, med nødvendig dokumentasjon, sendes til Inven2 innen 6 måneder etter at reisen ble foretatt, for å få utbetalt refusjon. Reiser eldre enn 6 måneder vil ikke bli refundert.  Originalkvitteringer må legges ved.

Klikk her for eksempel på reiserefusjonsskjema

Klikk her for ekstra side for kvitteringer

Link til statens satser for reiser innenlands: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/retningslinjer/2011/kostgodtgjorelse-og-nattillegg.html?id=438637

Opptjente midler

All betaling fra sponsor går inn på konto hos Inven2 øremerket den enkelte studie. Mens studien pågår betales det ut midler til driftsbudsjettet på sykehuset basert på faktura fra serviceavdelinger og godtgjørelse til timelønnet eller frikjøpt personale. Det foretas også årlig overføring av midler til forskningsfond. For langvarige studier foretar vi deloppgjør.

Økonomisk avslutning av studie

Når siste betalte studieaktivitet på senteret er gjennomført igangsettes økonomisk avslutning. Studiekonto gjøres opp ved at vi:  

  • Forsikrer oss om at alle kostnader er kommet inn
  • Sluttfakturerer sponsor
  • Lager en foreløpig regnskapsoversikt som sendes ut til prosjektleder og enhetsleder
  • Sørger utbetaling til drift og/eller overføring til forskningsfond
  • Lager endelig regnskapsoversikt som sendes prosjektleder, enhetsleder og andre som får utbetalt midler

Økonomirapporter

Veiledning for Studie Resultatrapport