• Norsk
  • English

Økonomioppfølging

Fakturering av sponsor

Vi har ansvar for studiekontoen. Vi sørger for fakturering av sponsor minimum to ganger i året basert på fremdrift i studien, ut fra fakturagrunnlag utfylt av senteret eller av sponsor. Kostnader knyttet til oppstart og avslutning av studier faktureres fortløpende. 

Opptjente midler

All betaling fra sponsor går inn på konto hos Inven2 øremerket den enkelte studie.  Det foretas halvårlig overføring av midler fra studiekontoen hos Inven2 til  sykehuset.

Det er viktig at alle henvisninger til undersøkelser på sykehuset er merket med prosjektnummer (M-nummer) slik at det kan danne grunnlag for fakturering fra disse avdelingene.

Refusjon av pasienters reise

I henhold til Pasientreiseforskriften §7 har deltakere i studier rett til å få dekket sine reiser i studier via pasientreiser.no. Pasientreiser.no skal derfor brukes som første instans for dekking av studiedeltakers reiser i forbindelse med studiedeltakelse. For mer informasjon om refusjon av pasientreiser se helsenorge.no: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/rettigheter/egenandel-og-satser.

Studierelaterte reiser som ikke dekkes av pasientreiser.no, skal dekkes av sponsor der reisekostnaden er knyttet til en studiespesifikk visit eller prosedyre i henhold til studieavtalen. Eventuelle avklaringer knyttet til reise eller andre utgifter for studiedeltakere må gjøres med sponsor i forkant av utlegget, og dokumenteres.  Etter at en studieavtale er signert får studie teamet tilsendt et eget skjema for refusjon av utlegg tilpasset studien (merket med prosjektnummer); «Refusjon av utlegg for studiedeltakere». Dette skjemaet skal benyttes for alle reiser og utlegg som ikke dekkes av pasientreiser.no, og utfylte skjema sendes til Inven2 sammen med kvitteringer og dokumentasjon innen 6 måneder etter at reisen/utlegget ble foretatt. Reiser/utlegg eldre enn 6 måneder vil ikke bli refundert. Inven2 vil så refundere studiedeltaker for deltakers utlegg og viderefakturere kostnaden til sponsor.

For mer informasjon om refusjon, se eksempel på skjema «Refusjon av utlegg for studiedeltakere».