• Norsk
  • English

Økonomioppfølging

Fakturering av sponsor

Vi har ansvar for studiekontoen. Vi sørger for fakturering av sponsor minimum to ganger i året basert på fremdrift i studien, ut fra fakturagrunnlag utfylt av senteret eller av sponsor. Kostnader knyttet til oppstart og avslutning av studier faktureres fortløpende. 

Opptjente midler

All betaling fra sponsor går inn på konto hos Inven2 øremerket den enkelte studie.  Det foretas halvårlig overføring av midler fra studiekontoen hos Inven2 til  sykehuset.

Refusjon av pasienters reise

Vi lager et eget skjema tilpasset studien (merket med prosjektnummer) som sendes studiekoordinator. Utfylte skjemaer returneres til oss sammen med kvitteringer og eventuell annen dokumentasjon. Skjemaene må returneres løpende underveis i studien. Eventuell km. godtgjørelse blir innberettet til skattemyndighetene. Skjemaet, med nødvendig dokumentasjon, sendes til Inven2 innen 6 måneder etter at reisen ble foretatt, for å få utbetalt refusjon. Reiser eldre enn 6 måneder vil ikke bli refundert.  Originalkvitteringer må legges ved.

Vi betaler også:

  • Ekstra reiseutgifter for pasientene
  • Andre ”pass-through” kostnader, f. eks. ekstra medisiner, måltider osv.

Det er viktig at alle henvisninger til undersøkelser på sykehuset er merket med prosjektnummer (M-nummer) slik at det kan danne grunnlag for fakturering fra disse avdelingene.

Klikk her for eksempel på reiserefusjonsskjema

Klikk her for ekstra side for kvitteringer

Link til statens satser for reiser innenlands: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/retningslinjer/2011/kostgodtgjorelse-og-nattillegg.html?id=438637